خدای عظیم‌الشأن در حدیث قدسی علامات اهل دنیا را این چنین می‌فرمایند:
1) سپاسگزار نیستند.
2) بر گرفتاری‌ها صبر ندارند.
3) مردم را به نظر کوچکی و دیدهٔ حقارت نگاه می‌کنند.
4) خود را می‌ستایند برای کارهای نکرده.
5) اینها در تاریکی جهل و نادانی و حماقت غوطه‌ورند.
6) در برابر استادان و مربیان خود تواضع و فروتنی ندارند.
7) خود را عاقل و باخرد می‌دانند و حال آنکه در نزد مردم آگاه احمق و نادان‌اند.