قرآن از ديدگاه دانشمندان روسى
51- لئون تولستوى
Iion tolstue
فيلسوف و نويسنده مشهور روسى (1828 - 1910 م)
هر كس كه بخواهد سادگى و بى پيرايه بودن اسلام را دريابد بايد قرآن مجيد را مورد مطالعه قرار دهد، در آن جا قوانين و تعليماتى بر مبناى حقايق روشن و آشكار صادر و احكام آسان وساده براى عموم بيان شده است، در اين كتاب آيات فراوانى است كه بخوبى بر مقام عالى دين اسلام و پاكى روح آورنده آن گواهى مى‏دهد
پی نوشت=====
قرآن و كتاب هاى ديگر آسمانى، ص 299
نظريه دانشمندان جهان درباره قرآن و محمد (ص)، ص 41
اعترافات دانشمندان بزرگ جهان، ص 42
تاريخ و علوم قرآن، ص 187
مناظره دكتر و پير، ص 122
پنجگام، ص 199
قرآن و ديگران، ص16
************************************************** ************
52- دكتر پطروشفكى
Petroshfki .Dr
استاد تاريخ شناس روسى (متولد 1898 م)
قرآن تعليمات و احكام و مواعظ و سخنانى است كه محمد (ص) در زمان هاى مختلف به پيروان خويش از طريق وحى كه از طرف خداوند در حالت خاص به وسيله روح القدس يا جبرئيل بر وى نازل شده بود، ابلاغ كرد، آيات قرآن توسّط مؤمنان بر برگ هاى خرما و قطعات استخوان و ندرتاً بر پوست نوشته مى‏شده ولى بيشتر از بر مى‏كردند، صحابه پرشور نيز قرآن را از بر كرده و حافظ آن بودند، قرآن براى مسلمانان كتابى است مقدس و پايه دين ايشان است، و همان مقامى را دارد كه تورات در نظر يهوديان و انجيل در نظر مسيحيان دارد. از نظرگاه مسلمانان مؤمن قرآن بر خلاف آنچه دانشمندان اروپائى مى‏پندارند، تأليف و پديد آورده محمد پيامبر (ص) نبوده بلكه سخنان اصيل (وحى) خداوند است
پی نوشت====
قرآن و ديگران، ص 25
اسلام در ايران، ص 109
طبقات مفسران شيعه، ج 1، ص 178
نظريه دانشمندان جهان درباره قرآن و محمد (ص)، ص52