قرآن از ديدگاه دانشمندان فرانسوى

53- بارتلمى سنت هيلر
Brtelaehmy Snthilaire
دانشمند و مستشرق فرانسوى (1805 - 1895 م)
قرآن كتابى است بى همتا كه زيبايى ظاهرى و عظمت معنوى آن برابر است. استحكام الفاظ و انسجام كلمات و تازگى افكار در سبك نو ظهور آن چنان متجلّى است كه پيش از آنكه خردها تسخير معانى آن گردند، دلها تسليم آن مى‏شوند. در ميان پيامبران هيچ كس مانند پيامبر اسلام نتوانسته است اين همه نفوذ كلام داشته باشد.
قرآن با سبك خاص خود، هم سرود مذهبى است و هم نيايش الهى و هم شريعت و قوانين سياسى و حقوقى و هم نويد بخش و هشدار دهنده و هم پندآموز و هم راهنما و هدايت كننده به راه راست و هم بيا