معلمجمله ایی را که می گوید بر تخته سیاه می نویسد) پس نتیجه بحث و خلاصه آنچه گفتم در یک جمله اینه که:"هرکی خوب درس بخونه، می فرستیمش خارج."
حالا اگه سوال یا ابهامی هست در کمال آرامش بپرسید.
اولی:آقا اجازه! می شه ما درس نخونیم ولی بریم خارج؟
معلم:سخته ولی می شه.
دومی: آقا اجازه! می شه ما بریم خارج درس بخونیم؟
معلم: مانعی نداره.
سومی: آقا اجازه! می شه ما درس بخونیم، نریم خارج؟
معلم: میشه ولی ضرر می کنین.
چهارمی: آقا اجازه! می شه ما درس خارج بخونیم؟
معلم: این هم یه راهشه.
پنجمی: آقا اجازه! می شه خارج رو بیاریم داخل؟
معلم: داریم تلاشمونو می کنیم.
ششمی: آقا اجازه ! میشه خارجو داخلو مخلوط کنیم؟
معلم: بعله، داره می شه.
هفتمی: آقا اجازه! می شه هرکی تو خارج درس نخوند بیاد داخل؟
معلم: که چی بشه؟
هفتمی: که یه پست و مقامی بگیره.
معلم: اگرچه زیاد شده، ولی بازم می شه. جا داره.
هشتمی: آقا اجازه! می شه یه پامون داخل باشه یه پامون خارج؟
معلم: که چی بشه؟
هشتمی: که هر وقت اینجا آب و هوا خراب شد...
معلم: شدنیه ولی کار نویی نیست.
نهمی:آقا اجازه! می شه ما پامون داخل باشه دستمون خارج؟
معلم: بعله، همچنان که عکسشم می شه.
دهمی: آقا اجازه! می شه ما سرمون داخل باشه دممون خارج؟
معلم : کسی که دم داشته باشه، بعله. مثلا شما می تونین.
یازدهمی: آقا اجازه! می شه ما بریم از خارج بیایم داخل؟
معلم: که چی بشه؟
یازدهمی: که بیشتر تحویلمون بگیرن.
معلم: به این قصد اشکال نداره.
دوازدهمی: آقا اجازه! می شه ما بریم خارج دیگه نیایم داخل.
معلم: بعله، اغلب همینطور میشه.
سیزدهمی: آقا اجازه داخل فقط جای تنبلاست؟
معلم: فقط نه، ولی برای تنبلا جا بیشتر داره.
چهاردهمی: آقا اجازه ما تازه قلکمونو شکستیم ، می شه زودتر بریم؟
معلم: پول نمی خواد من حساب می کنم.
چهاردهمی: آخه زحمت می شه.
معلم: نه، من حساب دارم باهاشون.
پانزدهمی: آقا اجازه! می شه خارجیا بیان داخل، ما بریم خارج؟
معلم: بعله شده ، بازم می شه.
شانزدهمی: آقا اجازه! می شه داخلو بسپریم دست خارج بریم بخوابیم؟
معلم: می شه ، ولی باید قرص بخورین که خوابتون ببره.
شانزدهمی:آقا اجازه قرص از کجا بیاریم؟
معلم : از خارج.
شانزدهمی: آقا اجازه خودمون باید بریم؟
معلم: نه، می آرن براتون.
شانزدهمی: آخ جون.
هفدهمی: آقا اجازه! می شه داخل باشیم اما خارج بزنیم؟
معلم: می شه ولی درد سر داره.
هیجدهمی: آقا اجازه! می شه داخل در بیاریم خارج خرج کنیم ؟
معلم : می شه ، ولی به زحمتش نمی ارزه.
نوزدهمی:آقا اجازه! می شه خارج در بیاریم داخل خرج کنیم؟
معلم: اگه بشه لذت بخشه.
بیستمی: آقا اجازه! شما مال خارجین؟
...
...
...
معلمکلافه دست به تخته می کوبد) می شه همه کار میشه . به شرطی که شلوغ نکنین.این البته درس جلسه آینده ست ولی من امروز براتون می نویسمش.(همچنان که می خواند بر تخته می نویسد): هرکار می خواین بکنین فقط شلوغ نکنین.
آیینه راز