فرم ارزيابي دانشگاه آزاد...

لطفاً به سوالات زير با دقت و مداد پاسخ دهيد:

? اگر شما، هم دانشگاه آزاد قبول شويد و هم دولتي، کدام را انتخاب مي کنيد؟

- آزاد
- آزاد
- آزاد
- آکسفورد

? چرا شهريه دانشگاه آزاد، زياد است؟

- چون بايد باشد
- بايد باشد چون
- چون باشد بايد
- هر دو مورد!

? سطح علمي دانشگاه آزاد را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

- خوب
- خيلي خوب
- بسيار خوب
- عالي
- خيلي عالي
- بسيار عالي
- فوق العاده
- توپ
- مشتي
- بابا تو ديگه کي هستي؟!


? مهم ترين معضل کنوني دانشگاه آزاد چيست؟

- فرار مغزها
- معضل کنوني
- تحقيق و تفحص
- ريزش مو

? دانشگاه آزاد، در کدام يک از مکان هاي زير شعبه ندارد؟

- شوت آباد
- قشنگ دره
- جهنم
- هيچ کدام

? خوشمزه ترين غذاي سلف دانشگاه آزاد چيست؟

- خورشت گربه سبزي
- موش پلو
- ناهار
- غذاي رييس دانشگاه


? وضعيت فرهنگي در دانشگاه آزاد . . . .

- خوب است.
- سلام مي رساند.
- شما چطوري؟
- ديگه چه خبر؟


? دانشگاه آزاد چند بخش است؟

- 5
- 4
- 7
- 6


? آرزوي يک پدر کارمند با دو فرزند در حال تحصيل در دانشگاه آزاد چيست؟

- کاش شهريه ها بيشتر شود.
- کاش کمرم زير بار هزينه هاي تحصيل فرزندانم بشکند.
- کاش بچه ي بعدي هم دانشگاه آزاد قبول شود.
- کاش . . .


در پايان از شما درخواست مي شود که در اين قسمت ( ......) چيزي ننويسيد.