هوالمحبوب


حمايت از خادمان قراني

حمايت از خادمان قراني موجب تقويت روحيه قران پذيري و ايجاد انگيزه بين جوانان مي شوداستاندرا كهگيلويه وبوير احمد در نشست شوراي قراني استان گفت :

ما بايد با سرمايه گذاري در بخش ترويج فعاليت هاي قراني نهضت قراني در جامعه پايدار كنيمقوام نوذري افزود: دستگاههاي اجرايي با نگاه عميق و منسجم انگيزه و شرايط يادگيري را براي جوانان فراهم كنند سليمي عضو هيئت امناي سازمان دارالقران كريم نيز در اين نشست با اشاره به اينكه ما بايد به دنبال مفاهيم كاربردي قران باشيم افزود: پخش برنامه هاي قراني از راديو و شبكه قران رادر ترويج فرهنگ قراني بسيار موثردانست . رحيم زاده مدير كل صدا وسيماي استان در اين نشست هم گفت : براي ترويج فرهنگ قراني دو شبكه قراني در كهگيلويه و بهمئي راه اندازي شده است و دو شبكه قراني ديگر نيزدر استان راه اندازي مي شود


صدا و سیمای مرکز كهگيلويه وبوير احمد

.