فیروزه كوبی یكی از معدود رشته های صنایع دستی است كه زیبایی و گیرایی یك فرآورده‌ی خوب صنایع دستی را با خود دارد، بطوری كه گفته می‌شود قدمت این صنعت به حدود شصت سال قبل می‌رسد.