انسان احتياج به معلّم و هادى دارد، و وظيفه ى انبياء ـ عليهم السّلام ـ ارشاد و هدايت مردم است. آيا مى شود گفت كه ما از تعليم و هدايت انبياء ـ عليهم السّلام ـ مستغنى هستيم. خداوند منّان اين همه پيامبر براى تعليم و هدايت بشر ارزانى داشته است، ولى بشر از آن ها استفاده نكرده و نمى كند! چه قدر انسان از انسانيت دور است! اگر بين خالق و مخلوق رابطه نبود، و هدايت انبياء ـ عليهم السّلام ـ نبود، افراد بشر شب و روز به جان يكديگر مى افتادند و براى يكديگر چاه مى كَندند!

خدا مى داند كه از كارهاى مهمّ ممالك كفر اين است كه بنشينند و براى مغلوب ساختن ملل و دول مستضعف و محروم و كيفيت غلبه و سلطه برآن ها نقشه بكشند و نتيجه گيرى كنند. متمدّن ترين دولت هاى امروز دنيا، آمريكا و انگليس هستند كه در تمام جنگ هاى دنيا در رأس قرار دارند، و نوعا از دور و با واسطه عمل مى كنند؛ ولى در اين زمان واضح و آشكار و مستقيما داخل جنگ شده اند و دخالت مى كنند.
آيا با اين حال مى توان گفت كه نبى لازم نيست و لزومى ندارد كه قوانين مطابق شرع باشد. اگر در تصويب قوانين، مطابقت با شرع قيد گردد، چه بسا براى جهان خواران ضرر داشته باشد.
http://bahjat.org/fa/index.php?optio...=964&Itemid=51