شنيديد كه برخي از مردم ميگويند كه: با يكي دو تا تار مو ،آدم جهنمي ميشود؟
اگر انسان مفهوم اطاعت را به خوبي درك كند ديگر به طنز و طعنه نميگويد با يكي دو تا تار مو ،آدم جهنمي ميشود؟
بله انسان جهنمي ميشود اما نه به خاطر دو تا تار مو بلكه به خاطر اطاعت نكردن.
تازه دو تا تار مو را هم نبايد دست كم گرفت چون حقيقتا متواند جهنمي بپا كند.
مهم اطاعت است و اطاعت يعني وقتي خداوند به خانمها فرموده : خود را بپوشان،خانمها نيز خود را بطور كامل بايد بپوشانند.
درست مثل اينكه پدر تاجري به فرزند خود بگويد: در گاو صندوق را ببند و او بايد ببندد نه اينكه پشت گوش اندازد و بگويد : فقط به اندازه كمتر از يك بند انگشت باز است و اين هيچ اشكالي ندارد
خدايا به همه ما توفيق بندگي شايسته خودت ر ا آنگونه كه مرضي درگاه توست ارزاني فرما.
از همه خوانندگان اين مطلب التماس دعا دارم.