موفقیت همانند سایه
به دنبال پشتکار است.
معرفی كتاب هفته
موفقیت همانند سایه  به دنبال پشتکار است.
کتاب60:روش کاربردی برای بهبود زندگی
نویسنده: لیندا فیلد
ترجمه :فهیمه حبیبی کرهرودی
زندگی موهبتیگرانبها، اعجاب انگیز و معجزه آساست، اما همیشه قادر نیستیم به عمق این معجزه پیببریم. با مواجهه با موانع و مشکلات،زندگی ما تبدیل به کشمکش می شود به نوعی کهدیگر جذابیتی در زندگی ما باقی نمی ماند.
وقتی روحیه ما در اثر برخی گرفتاری هاتضعیف می شود و اوضاع بر وفق مراد نیست لازم است با تلاش دوباره زندگی خود را سرشاراز انرژی و امید کنیم. خود را قوت ببخشیم و باورهای مثبت خود را تقویت کنیم.به اینترتیب راه های خلاقانه برای حل مشکلات پیدا می شود و دوباره زندگی به کام ما میشود.
این کتاب راه های زیادی برای ایجاد شور و شعف دوباره در زندگی ماست.میتوانیم آنهایی را که بیشتر دلچسبمان است انتخاب کنیم و امتحان کنیم. همه این روش هاعملی و ساده است و درعین حال بارها صحت آنها به اثبات رسیده است.همیشه به یاد داشتهباشیم که هر کدام از ماها شخصی ویژه و جالب، با استعدادها و توانایی های منحصر بهفرد هستیم.از روش های این کتاب بهره بگیریم تا به کامیابی حقیقی برسیم.
امیدوار باشید
مجتبی خسروی روانشناس بالینی