هو المحـــــــــــــــــــــ ـبوب

آية اللّه حاج ميرزا محمّد ثقفى‏

صاحب تفسیر روان جاويد در تفسير قرآن مجيدنام : آية اللّه حاج ميرزا محمّد ثقفى‏
صاحب تفسیر روان جاويد در تفسير قرآن مجيد

محل تولد : تهران

تاريخ تولد: 1313 ق

تارخ وفات :1405 ق

استادان :ابو الفضل تهرانى‏ و آيت اللّه حائرى‏ و آيت اللّه رفيعى قزوينى‏

شاگردان : شاگردان خاصی برای ایشان ذکر نشده است .

معرفي تفسير : تفسیر روان جاويد در تفسير قرآن مجيد

روش تفسیر : مؤلّف در ابتدا رويکرد کلّى تفسيرى خود را اينگونه توضيح مى‏دهد:« از جهات قرآن, جهتى را در نظر گرفتم که براى آن نازل شده، و آن هدايت متّقين است». دوم اينکه چون در تفسير، توجّه به احاديث مأثور ضرورت دارد و فهم بسيارى از آيات قرآنى جز در پرتو تبيين معلّمان وحى ممکن نيست، ايشان« تفسير صافى»، اثر مرحوم فيض کاشانى( رضوان اللّه عليه) را ملاک قرار داده و روايات تفسيرى را از اين کتاب برگزيده است. سديگر آنکه مخاطب مؤلّف در اين تفسير، عموم هستند و براى آنکه به همه آنان نفع برسد« تا توانسته مطالب را تنزّل داده و عبارات را ساده نوشته است».
تأکيد مؤلّف بر اين سه عنصر اصلى و به ويژه عنايت به وجهه هدايتى قرآن، موجب شده است که مؤلّف در مقام تفسير آيات از بحث‏هاى تفصيلى و تخصصّى، خصوصا بحث‏هاى فنّى و ادبى- که در بسيارى از تفسيرهاى قديم رواج داشته است- فاصله بگيرد, امّا به مباحث علمى کلامى و فلسفى، تا آنجا که به ابعاد هدايتى قرآن ارتباط دارد، بيشتر بپردازد.
روش کار بدين صورت است که مؤلّف ابتدا يک يا چند آيه از يک سوره را مى‏آورد، آنها را ترجمه مى‏کند و سپس به تفسير مى‏پردازد. گاه نيز مطالبى را افزون بر تفسير آيه، با عناوين ايقاظ، شرح، ارشاد، تحقيق و... ارائه مى‏کند. در تفسير آيات، گذشته از تأکيدى که بر نقل روايات بر پايه تفسير صافى دارد، مهمترين نکات مربوط به آيه را مطرح مى‏نمايد. اين نکات و آنچه به صورت استطرادى ارائه مى‏کند، ممکن است درباره قرائت آيه، شأن نزول آن يا بحثى کلامى، فقهى، تاريخى و امثال آن باشد.

آثار مفسر:تفسیر روان جاوید و دست نوشته های بسیاری در موضوعات قرآنی


منبع : سازمان دارالقران الکریم

.