ديدگاه امام خميني و رهبري درباره مصدق

گردآورنده : محمدعلي عبدالصمد
مصدق از نگاه امام خميني و رهبري
از زندگي و تاريخ و تحولات دكتر محمدمصدق حرفها و كتابهاي زيادي گفته و نوشته شده و امروز هم بعد از گذشته سالها هنوز هواداران مصدق مخصوصا قشرهاي روشنفكري غرب گرا تلاش مي كنند تا همچنان در غوغاي نفت كه يك خواست ملي بود اصول فكري و وابستگيهاي به غرب و خصلتهاي شخص وي را به فراموشي عمري بسپارند و به ملت و خصوصا جوانان ناآشنا يا كم اطلاع نسبت به تاريخ و حقايق تاريخي مصدق و راه او را حق جلوه دهند.
تاريخ نگاران هواداران مصدق نيز نسبت به ديدگاهها و عملكرد وي نسبت به اسلام و روحانيت و احكام قضايي اسلام و مساعدتش با رضاخان و ارتباطاتش با انگلستان و آمريكا و عوامل اين كشور و نوشته هاي او در مسائل مختلف با اغماض عجيب روبه رو مي شوند و هيچ آگاهي نسبت به اين مسائل ارائه نمي دهند و بشدت تلاش مي كنند تا اين مسائل را در شور و هيجان نفت بپوشانند.
لذا ضروري مي بينم در اين مختصر به آن روي سكه چهره مصدق از نگاه تيزبين و عبرت آميز حضرت امام خميني (ره ) و مقام معظم رهبري (حفظه الله ) كه در جريان شناسي روشنفكران و بازشناسي اسلام ناب نقش مهمي داشتند اشاره داشته باشم .
چه سيلي به ما زد آن آدم
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ملي گرايان در خصوص تغيير نام مجلس از ملي به اسلامي جوسازي عجيبي كردند كه حضرت امام خميني (ره ) را وادار به موضع گيري نمود. معظم له در ضمن نقل جريان سازي ملي گراها به قضيه فوق اشاره مي نمايند و كار مصدق را در رديف كار محمدرضا كه در سال 1342 به مدرسه فيضيه هجوم برد و آن جنايت هولناك را به وجود آورد قرار دادند .
« آقايان سريك ملي شدن چيز امروز ديديد كه التماس مي كنند كه بگذاريد يك قدري بگذرد يك قدري بگذرد ببينيم ملي چطوري است . ما چقدر سيلي از اين مليت خورديم من نمي خواهم بگويم كه در زمان مليت در زمان آن كسي كه اين همه از آن تعريف چه سيلي به ما زد آن آدم من نمي خواهم بگويم كه طلبه هاي مدرسه فيضيه را به مسلسل بستند در آن زمان همان طور]مصدق [مي كنند كه زمان پهلوي بستند. كه من و آقاي حائري بالاي سر اين جوانهايي كه از مدرسه فيضيه به تير بسته شده بودند رفتيم و اطبا جرات نمي كردند بنويسند اين زخمي شده است . بروند كنار اينها بروند گم بشوند اينها اينها منحل بايد باشند. ما نمي توانيم تحمل كنيم به اين كه هركسي هر جور دلش مي خواهد « خير من دلم مي خواهد كه حالا دموكرات باشد من دلم مي خواهد كه ملي باشد من دلم مي خواهد كه ملي و اسلامي باشد » ما از اينها ضربه ديده ايم ما اسلام را مي خواهيم غير اسلام را نمي خواهيم مجلس بايد اسلامي باشد مجلس بايد افكارش افكار اسلامي باشد تا ما بتوانيم چه كنيم . » 2
مصدق و جبهه ملي مرتد
جبهه ملي در جريان خيزش ديني ملت ايران در 15 خرداد سال 42 در حالي كه رهبر آن جبهه ـ مصدق ـ هنوز زنده بود هيچ عكس العملي نشان نداد بلكه اين قيام را به عنوان يك حركت ارتجاعي در جريان روبه جلوي مندرنسيم پهلوي و روشنفكران داخل در حكومت ارزيابي كرد . جبهه ملي به اراده سياستمداران آمريكايي به صحنه آمد تا واقعه 28 مرداد تكرار شود و همچنين با غيرانساني دانستن قصاص حضرت امام آنها را مرتد اعلام كرد. « آنهايي كه از بعضي جبهه ها هستند تكليفشان معلوم است آنها از اول هم ـ از آن وقتي تاسيس شده ـ مساله اسلام بينشان مطرح نبوده است و آن چه مطرح بوده است ـ اگر راست بگويند ـ همان ملي گرايي بوده ]جبهه ملي [ است و من در اين هم شك دارم . » 3
« مسلمانها بنشينند تماشا كنند يك گروهي كه از اولش باطل بودند ـ من از آن ريشه هايش مي دانم ـ يك گروهي كه با اسلام و روحانيت اسلام سرسخت مخالف بودند از اولش هم مخالف بودند. اولش هم وقتي كه مرحوم آيت الله كاشاني ديد كه اينها خلاف دارند مي كنند و صحبت كرد اينها كاري كردند كه يك سگي را نزديك مجلس عينك به آن زدند اسمش را آيت الله گذاشته بودند اين در . او هم مسلم نبود. من آن روز در منزل يكي از علماي تهران بودم كه اين خبر را]مصدق [زمان آن بود كه اينها فخر مي كنند به وجود او شنيدم كه يك سگي را عينك زدند و به اسم آيت الله توي خيابانها مي گردانند و من به آن آقا عرض كردم كه اين ديگر مخالفت با شخص و اگر مانده بود سيلي را بر اسلام مي زد. اينها]سقوط مصدق [ نيست اين سيلي خواهد خورد و طولي نكشيد كه سيلي را خورد ]كاشاني [ تفاله هاي آن جمعيت هستند كه حالا قصاص را حكم ضروري اسلام را غيرانساني مي خوانند . » 4
مصدق و سكوت او در برابر مدرس
مصدق در مجلس پنجم و ششم كه آيت الله شهيد سيدحسن مدرس نماينده بود به عنوان نماينده شركت داشت اما با وي همراهي نكرد و از ياري او خودداري كرد و يك فرصت تاريخي را از ملت گرفت .
يك اشتباهي شده است كه خيلي موجب تاسف است ...]پهلوي [ « در طول سلطنت اين سلسله
كودتاي رضاشاه شد و با امر انگليسها اين امر واقع شد اشتباه اين بود آنهايي كه اطلاعات داشتند و مسايل را مي توانستند بفهمند مردم را مطلع نكردند... باز در همان زمان يكي از اشتباهات اين بود كه مردم يا آنهايي كه بايد مردم را آگاه كنند پشتيباني از مدرس نكردند. مدرس تنها مرد بزرگي بود كه با او مقابله كرد و ايستاد و مخالفت كرد و در آن وقت هم باز يك جناح هايي مي توانستند كه پس سر مدرس را بگيرند و پشتيباني كنند و اگر پشتيباني كرده بودند مدرس مردي بود كه با منطق قوي و اطلاعات خوب و شجاعت و همه اينها موصوف بود و ممكن بود كه در همان وقت شر اين خانواده كنده بشود و نشد . » 5
مصدق مي توانست هم در آگاهي دادن به مردم از قضاياي كودتا و هم با دست رد زدن به سينه رضاخان كه هنوز پايه هاي قدرتش مستقر نشده بود مدرس را در جلوگيري از قدرت طلبيها و نقشه هاي خائنانه رضاخان ياري دهد لكن چنين نكرد و عملا تلاش وسيعي در قدرت يابي او به عمل آورد. او با نگرش و تربيت و تفكر و شخصيتي كه پيدا كرده بود نمي توانست حضور روحانيت را در عرصه هاي سياسي و اجتماعي ببيند چه رسد به پيشتازي و رهبري آنان . مصدق در ماجراي دستگيري و تبعيد و شهادت سيد حسن مدرس سكوت كامل كرد و هيچ گونه اعتراضي به رژيم رضاخان از او ديده نشد.
در جريان تغيير لباس و كشف حجاب كه مواجه با اعتراض وسيع روحانيت و اقشار مختلف مردم شد و رضاخان با قساوت تمام به سركوب مردم پرداخت . علما بزرگ را تبعيد و زنداني كرد و برخي را كشت و به سركوب مردم در مسجد گوهرشاد پرداخت مصدق در تمامي اين حوادث در املاك خود در احمدآباد به زندگي خود مشغول بود و لب از لب نگشود. شهيد مدرس مصدق را فردي سياست باز مي دانست كه به مقتضاي منافع خود حركت مي كند. نه به اقتضاي مصالح ملت . مدرس درباره مصدق به همين صراحت مي گويد :
« ...پايه و كلاس اول سياست عوام فريبي است و من با نبوغ و دهائي كه در آقاي مصدق السلطنه سراغ دارم يقين دارم كه ايشان هميشه در كلاس اول سياستمداري باقي خواهند ماند . » 6
اين سياستي كه مدرس كلاس اول آن را عوام فريبي مي نامد همان سياست منهاي ديانت است .
ناسيوناليسم مصدقي
در يك جمع بندي مي توان گفت « ناسيوناليسم مصدقي » باتكيه بر « آزادي غربي » و « مردم گرايي غربي » و « باستان گرايي » و كنار زدن « اسلام و انگيزه هاي ديني » تلاش كرد تا ايران را از جهان اسلام جدا كرده و به سوي فرهنگ جهان وطني غربي سوق دهد.
« اينهايي كه مي بينيد كه اجانب از اين دارند و حتما بايد اسم ديگري روي آن باشد اسلام نباشد هر چه مي خواهد باشد اينها سرپوش مي خواهند بگذارند. روي مقاصد خودشان كه مقاصدي كه بر خلاف مسير ماست به اسم يك نفري كه ملي است (مصدق ). مسير ما مسير نفت نيست . نفت پيش ما مطرح نيست ملي كردن نفت پيش ما مطرح نيست . اين اشتباه است . ما اسلام را مي خواهيم . اسلام كه آمد نفت هم مال خودمان مي شود مقصد ما اسلام است . مقصد ما نفت نيست تا اگر يك نفر نفت را ملي كرده اسلام را كنار بگذاريم براي او سينه بزنيم . » 7
يكي از مهمترين عوامل شكست مصدق تمسك او به اين شعارها و انگيزه هاي بي ريشه و جدا از باورهاي مردم بود « ما در طول تاريخ ديده ايم آنهايي هم كه خودمان يادمان هست مثل قضيه نفت چون اسلامي نبوده ملي تنها بود به اسلام كار نداشتند از اين جهت نتوانسته كاري انجام بدهند كارهاي نصفه كاره اي هم كه انجام داده اند بعدش از دستشان گرفته شد و رفت كنار » 8
تحريف بزرگ تاريخي
در روز سي ام تير ماه 1331 مردم به دعوت آيت الله كاشاني براي مقابله با حكومت تحميلي شاه به خيابانها آمدند كه قوام السلطنه را نخست وزير كرده بود و مقدمه اي بود براي اينكه مجددا انگليسيها برگردند و دوباره امتياز نفت به آنها داده شود. مقام معظم رهبري به تشريح اين حادثه پرداخته و فرمودند :
« در مورد حادثه سي ام تير بايد عرض كنم كه اين حادثه مورد يك تحريف بزرگ تاريخي قرار گرفته است . روزي كه در حقيقت بايد روز كاشاني اسم پيدا مي كرد و روز فقاهت اسلام و حضور مظهريت دين و عواطف دين در صحنه مبارزات سياسي ... ماجراي نهضت ملي ايران را كه تقريبا از سال 1329 و از ماجراي خلع يد شروع شد بايد تقريبا وابسته به مرحوم آيت الله كاشاني دانست . اين يك حقيقتي است در باب نهضت ملي در سالهاي 29 و 30 و 31 كه نهضت ملي كه منتهي به حكومت مصدق شد و دو يا سه سال يك فصل جديد و بسيار مهم دارد كشور ما در جامعه ما به وجود آورد اين نهضت يك نهضت ماهيتا ديني و اسلامي بود. اين يك نكته است كه متاسفانه در همه تحليلهايي كه از نهضت ملي مي شود مسكوت ماند و نخواستند از او اسم به ميان بياورند . » 9
پشت كردن مصدق به آيت الله كاشاني
اسناد و شواهد تاريخي بسياري گواه اين مطلب مي باشد مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايند :
« آن نكته اي كه فوق العاده اهميت دارد اين نكته است كه بعد از آن مجددا دولت مصدق روي كار آمد اولين عكس العملي كه نشان داده شد بي اعتنائي به مرحوم آيت الله كاشاني است . مصدق ديد مردم آمدند توي خيابان ها و شعار دادند و يا مرگ يا مصدق گفتند و يك عده اي كشته شدند مطلب بر او مشتبه شد خيال كرد اين مردم از او حمايت مي كنند نفهميد كه مردم از دين و از احساسات دينيشان دارند حمايت مي كنند. آن روزي كه به اسلام پشت كردند آن روزي كه خودشان را از اسلام و از قرآن و از احكام اسلامي و از فقاهت اسلامي جدا كردند مردم به آنان آن چنان پشت كردند كه درتاريخ به عنوان يك درس تاريخي باقي ماند . » 10
يك درس تلخ
مقام معظم رهبري با نگاه ژرف انگيز و عبرت آموز خود از تحليل آن وقايع چنين مي گويند :
« اين جا دو درس وجود دارد يكي اين درس كه آن كساني كه با كمك دين با كمك علما با كمك احساسات ديني مردم سركار آمدند تا اندك فرصتي پيدا كردند در طول تاريخ لگد زدند اين درسي است كه در مشروطه هم ما گرفتيم در نهضت ملي هم اين درس تكرار شد در انقلاب خودمان هم اين درس پيش آمد و اين براي ما يك حقيقت تلخي است . » 11
اهداف پشت پرده طراحان مجدد مصدق
يك سئوال مهم كه اهداف پشت پرده طراحان مجدد مصدق را برملا مي كند اين است كه اگر مصدق بر ضد بيگانگان بود و اگر اينان نيز با سلطه بيگانه مخالفند چطور است كه امروز كساني مصدق را مطرح مي كنند كه مذاكره و رابطه با آمريكا را هم تبليغ مي كنند اگر اين دو ضد هم هستند چطور با يكديگر جمع شده اند مگر بنا بر شواهد قطعي و تاريخي دلارهاي آمريكا و عوامل اطلاعاتي آن كشور هم با انگلستان در سقوط و سرنگوني مصدق موثر و كارساز نبودند پس چطور هواداران مصدق در آغوش آمريكا به طرح مجدد او مي پردازند
لذا مي توان ادعا كرد كه هدف به صحنه آوردن مجدد ملي گرايي با مفهوم ضداسلامي و تقابل آن با اسلام گرايي است . سمبل ملي گرايي انحرافي مصدق است و حكومت دو ساله او.
آمريكا فعلا خواهان برچيده شدن اسلام در ايران است و مصدق و مشي او وسيله خوبي در دست آنهاست . طرح مجدد مصدق طرح ملي گرايي است آن چنان كه گروههايي چون نهضت آزادي و جبهه ملي سود ببرند. و قطعا پس از توفيق احتمالي آنان نيز چون مصدق بايستي صحنه را براي عناصر كاملا وابسته و نوكر مآب خالي كنند چنانچه مصدق پس از اجراي نقش خود در كنار زدن روحانيت و ايمان ديني و حضور مردم از صحنه مجبور به ترك مسند شد.
والسلام علي من اتبع الهدي
پاورقي :
ـــــــ
1 ـ اقتباس از كتاب نقش روشنفكران وابسته دكتر محمد مصدق ـ تاليف و نشر : موسسه فرهنگي قدر ولايت ـ 1383
2 ـ حضرت امام خميني ـ صحيفه نور جلد 12 ص 256
3 ـ حضرت امام خميني ـ دفتر يازدهم ـ ملي گرايي ـ ص 52
4 ـ حضرت امام خميني ـ صحيفه نور جلد 15 ص 15 تاريخ 60 3 25
5 ـ حضرت امام خميني ـ صحيفه نور جلد 3 ص 34
6 ـ دكتر بهمن اسماعيلي ـ زندگينامه مصدق السلطنه ص 69
7 ـ حضرت امام خميني ـ صحيفه نورجلد 6 ص 258
8 ـ حضرت امام خميني ـ صحيفه نور جلد 12 ص 248
9 ـ مقام معظم رهبري آيت الله خامنه اي ـ روزنامه جمهوري اسلامي 63 4 30
10 ـ همان .
11 ـ همان .
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ملي گرايان درخصوص تغيير نام مجلس از « ملي » به « اسلامي » جوسازي كردند كه حضرت امام خميني را وادار به موضع گيري نمود
مصدق در مجلس پنجم و ششم كه آيت الله شهيد سيدحسن مدرس نماينده بود به عنوان نماينده شركت داشت اما او را همراهي نكرد و از ياري او خودداري كرد و يك فرصت تاريخي را از ملت گرفت
مقام معظم رهبري :
آن كساني كه با كمك دين با كمك علما با كمك احساسات ديني مردم سركار آمدند تا اندك فرصتي پيدا كردند در طول تاريخ لگد زدند اين درسي است كه در مشروطه هم ما گرفتيم در نهضت ملي هم اين درس تكرار شد در انقلاب خودمان هم اين درس پيش آمد و اين براي ما يك حقيقت تلخي است
امام خميني :
آنهايي كه از بعضي جبهه ها هستند تكليفشان معلوم است آنها از اول هم از آن وقتي كه جبهه ملي تاسيس شد مساله اسلام بينشان مطرح نبوده است و آن چه مطرح بوده است ـ اگر راست بگويند ـ همان ملي گرايي بوده است و من در اين هم شك دارم .