گناه دسته جمعی!
آن سال را به خاطر می آوری که کف وسوت زدند محرم چه سالی بود؟
خیلی دور نبود.
دست های بی آستین تا بالا آمدند وکف زدند.
برای چه؟
برای آزادی!!!!!!!!!
وما چه کردیم؟
اصلا فهمیدیم؟
آن دستها چه چیز را آبیاری کرد؟ با غبان آن روز ها که بود؟
وحالا آن درخت زقوم، بزرگ شده ومی خواهد با عجله میوه نارسش را بگیرد!
آیا شعارهایی که این روز ها میدهند برای گوش هایتان تازه بود؟
قبلا جایی آن را نشنیده بودی؟
پاسخش راچی ؟
اصلاً چه چیز را نشانه گرفته اندوچرا؟
جای ما در پازل این روز ها کجاست؟
نکند خیال کنکور و کار وهمسر و بچه وخانه جایی برای حرف های دیگر نگذاشته بودند؟
می شود یکر وزه جرات کرد ودر خیابان رسید؟
آیا سال 68 -69 کسی جرات این کارها را داشت ؟
در این سال ها چه اتفاقی افتاده؟