تفسير قرآن مقام معظم رهبري: تعليم ويژه و هدايت ويژه الهي در قالب وحي


پس اعتقاد به وحي، و ايمان به اصل وحي، يك شرط اصلي و يك عنصر اصلي است. اما اينكه وحي چگونه چيزي است؟ آن موكول به بحث‌هاي معارف است كه معلوم مي‌كند وحي و جوهر وحي و حقيقت وحي چيست؟ لذا اين را ما اينجا بحث نمي‌كنيم. اما بطور خلاصه: وحي عبارت است از: تعليم ويژه الهي و هدايت ويژه الهي به بنده‌ي برگزيده‌اش پيغمبر، كه او هم اين هدايت و اين تعليم را در اختيار انسانهاي ديگر مي‌گذارد. پس مسأله‌ي اول مسأله‌ي وحي است كه درفقره‌ي اول مي‌گويد: والذين يؤمنون بما انزل اليك: به آنچه بر تو نازل شده و بسوي تو فرستاده شده است ايمان مي‌آورند، كه منظور از آنچه فرو فرستاده شده، معارف اسلام و احكام اسلام، يعني همين چيزهايي است كه اسلام براي ساختن انسان در مرحله‌ي عقل و ذهن، و در مرحله‌ي اخلاق، و در مرحله‌ي عمل به انسان تعليم داده چون مجموعه‌ي برنامه‌هاي دين، و از جمله برنامه‌هاي اسلام سه منطقه‌ي اساسي از وجود انسان را بايستي فرا بگيرد و پوشش بدهد. يك منطقه، منطقه‌ي عقل انسان است كه عقل را از گمراهي‌ها نجات بدهد، ولذا افكار و تصورات و فهم درست از حقايق عالم در اين منطقه قرار مي‌گيرد. تفسيرات مربوط به زندگي انسان، مربو به آخرت، مربوط به شناخت انسان، مربوط به شناخت آفرينش و آنچه در اصطلاح به آن جهان‌بيني مي‌گويند، اينها در منطقه‌ي عقل قرار دارند. و وحي در مجموعه‌ي خودش، اين منطقه را فرامي‌گيرد، يعني انسان را در زمينه‌ي عقليات و ذهنيات هدايت مي‌كند. همين افكار گوناگون فلسفي‌اي كه انسانها از قرنهاي متمادي تا امروز بر سر او بحث‌ها كردند و مكاتب گوناگوني را بوجود آورند، در زمينه‌هاي اصلي‌ي زندگي انسان اشارات روشني وحي دارد، كه فلسفه‌ي اسلامي هم از اين وحي سرچشمه مي‌گيرد. پس يك منطقه منطقه ذهن و عقل است.

منطقه‌ي دوم: منطقه‌ي روح انساني است كه به آن اخلاق مي‌گوئيم. روان انسان دچار آلودگيها و تيرگي‌ها و زشتي‌ها و كج‌رويهايي مي‌شود كه از خصوصيات وجود انسان و زندگي‌ي او سرچشمه مي‌گيرد. فرضاً انسانها ممكن است دچار بخل بشوند و اين بخل سعادت انسان را مختل مي‌كند. اگر انسانها بخيل باشند، يعني حاضر نباشند به يكديگر خير برسانند، اين، زندگي انسان را تحت تأثير قرار خواهد داد، يا اگر انسانها دچار حرص بشوند، يعني ميل به افزون طلبي‌ي خارج از حد هدايت شده و كنترل شده در فرآورده‌هاي زندگي و مال دنيا، و اين قبيل چيزها پيدا كنند، يا انسانهاي مبتلاي به (جبن) ترس افراطي و بي‌اندازه بشوند و از ورود در ميدانهاي زندگي كه غالباً با خطر همراه است بترسند و پرهيز كنند، يا انسانها نسبت به يكديگر دچار كينه بشوند، يا نسبت به مسائل زندگي ديگران يا مسائل زندگي حيات دچار سهل‌انگاري بشوند، يا دچار فريب يا رياكاري بشوند، و از اين قبيل رزائل اخلاقي كه اينها پستي‌ها و دنائت‌ها و تيرگي‌ها در روح انسان است، هدايت وحي شامل اينها هم مي‌شود به عنوان منطقه‌ي دوم كه هدايت وحي و برنامه‌ي الهي و آسماني اديان سعي مي‌كند اينها را برطرف بكند.

منطقه‌ي سوم: منطقه‌ي عمل و منطقه‌ي‌كاركرد آنها در زندگي است، يعني چه كاري را بكنيم و چه كاري را نكنيم؟ كه اين منطقه‌ي سوم، بلاشك ارتباط مستحكمي با آن دو منطقه‌ي قبلي دارد، يعني عقليات و ذهنيات در چگونگي عملكرد تأثير مي‌گذارند همچنانكه روحيات و خصلت‌ها هم در چگونگي عملكرد تأثير مي‌گذارند و اين سه منطقه مجموعه‌ي وحي الهي را شامل مي‌شود. يعني برنامه‌ي آسماني اديان و دين پيغمبرخاتم(ص) شامل هر سه اينهاست كه بايد به اين سه ايمان آورد و آنچه نازل شده قرآن است كه شامل اين سه منطقه است.
دوستان عزيز و همدل مي توانند نظرات اصلاحي، تكميلي يا موضوعات مرتبط با اين موضوع
را در بخش پاسخ وارد نمايند.