به روايتهاي متعدد اولين انسانهاي روي زمين حضرت آدم ابوالبشر و حضرت حوا بوده اند . آن حضرات حدود 7000 سال پيش بر روي زمين بوده اند . در حالي كه علم بصورت مستند و دقيق حداقل چندين برابر آن را براي حيات انسانها اثبات كرده است . به نظر شما اين تناقض از كجا نشات ميگيرد؟