وصيتنامه شهيد محمود باقرپور

ان الله اشتري من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه

بنام الله پاسدارحرمت خون شهيدان
به نام آن معبودي كه ما را آفريده وروش صحيح زندگي وچگونه به لقاءوجه خدا رسيدن را به ما نشان داد خداوند بر محمد وآلش درود فرست.

خدايا من از جهان وجهانيان فرار كرده ام وبه سوي تو آمده ام خدايا هم اكنون كه به درگاهت آمده ام وفرياد مي زنم به فريادم برس كه بنده اي چون من حقير ومعبودي چون تو چه بايد بگويد در برابر اين همه نعمت وعظمت وعجيب تر اينكه چه مي تواند بگويد؟
خداوند در آخرين لحظه هاي عمرم اميدوارم كن از اين فضل وكرمت وبخشش آنچناني كه اميدوارم.اينك ذكر چند نكته كه اگر شهادت نصيبم شد كه الله العالم خدا مي داند يادآور مي شوم

هر چند كه من كوچكتر از آنم بتوانم با يك امت شهيد پروري سخني بگويم اول اينكه اي امت حزب الله از امام اين فرزند زهرا(س)دست بردار نباشيد كه اگر دست برداشتيد به حقيقت زمان سقوط شماست وهمگام با روحانيت مبارز صحنه انقلاب بوده وپشت سر رهبر نه يك قدم جلو نه عقب حركت كنيد:عليه هر كفر وشرك ونفاق كه انشا الله پيروزي حتمي است شكر گزار اين نعمت خدادادي باشيد.

اي پيروان حضرت رسول سلام الله عليه. ثانيا:پيروزي شما در گرو در صحنه بودن شما واطاعت از ولايت فقيه كه حقيقت استمرار حركت انبيا است انشا الله كه پيروزيد.

اي خواهران حزب الله از رهبر خود زهرا (س)دستور بگيريد كه مي فرمايد :حجاب زينت زن مسلمان است حجاب خود را حفظ فرماييد كه حجاب تو اي خواهرم كوبنده تر از سرخي خون شهيدان است.

اي پدر،مادر،برادروخواهرم هر چند فرزندي در خور لياقت شما نبوده ام ونتوانسته ام وظيفه ام در قبال شما انجام دهم مرا ببخشيد ومتوجه باشيد كه هدف از آفرينش انسان چيست وجايگاه وبازگشت بعدي كجاست ونه مگر اينكه خداوند مي فرمايد كه ما جن وانس را فقط براي عبادت آفريده ايم .
ونه مگر اينكه دين خدا اسلام است ودفاع از دين خدا عبادت وخواست خداست.

پس من نيز وظيفه خود مي دانم كه حافظ دين خدا باشم حتي از جان خود دريغ نخواهم نمود اميدوارم خدايم نيز قبول بفرمايد.
انشا الله.

وصيتنامه شهيد محمود باقرپور