عمر بن خطاب بدون اجازه و رضايت زني مسلمان و با زور و جبر وي را به همسري خويش در مي آورد، ابن سعد در کتاب طبقات به نقل از حماد بن سلمة و او از علي بن زيد نقل مي کند که: عاتکه دختر زيد ابتدا همسر عبد الله بن ابو بکر بود، عبد الله با وي شرط کرد که پس از او با کسي ازدواج نکند، عاتکه پس از مرگ همسرش با اينکه خواستگاران زيادي هم داشت تن به ازدواج نمي داد، عمر از پدر عاتکه وي را خواستگاري کرد ولي عاتکه نپذيرفت، عمر به پدرش گفت: تو خودت او را به عقد من در آور، پدر بدون اذن دختر صغيه عقد را جاري کرد، عمر نزد عاتکه رفت اما با مخالفت وي روبرو شد بناچار با او درگير شد وبا اجبار به مقصودش رسيد و پس از پايان ما جرا با احساس نفرت شديد از وي جدا شد و ديگر نزد عاتکه باز نگشت.

کتاب طبقات ابن سعد