اگر خدا عادل است پس این تفاوت ها که دربین مردم است بخاطر چیست چرا پدر ومادر در سرنوشت ما تا ثیر دارد چرا گنا هان آنها در زندگی ما تاثیر دارد