علت نام‌گذاری اعداد
هر عدد به تعدا زا ویه‌اش نامگذاری شده: مثلا عدد 1، یک زاویه دارد. عدد...


علت نام‌گذاری اعداد