بسمه تعالی


خدای ما و خدای آنها
چند سال پیش با تعدادی از دانشجویان صنعتی شریف امیر کبیر و علامه برای عمره مفرده مشرف شده بودم.در روز زیارت دوره کنار شهدای احد گفتگوی یکی دو تا از دانشجویان با آنها (وهابیون عربستان )برایم جالب بود او بچه ها را از زیارت و نزدیک شدن به محل شهدای احد دور میکرد و میگفت روح روح ماکو شیءبرو برو اینجا چیزی نسیت و خبری نیست)توجهوا الله (فقط توجه شما به خدا باشد)یکی از بچه ها پرسید خدا کجاست؟او گفت در آسمان ها .اینجا بود که یکی او میگفتو یکی بچه ها میگفتند!بچه ها میگفتند یعنی خدا در زمین نیست او میگفت نه!!بچه ها گفتند مگر شما معتقد نیستید که خدا همه جا هست ؟او گفت نه خدا فقط در آسمانهاست. بچه ها دوباره پرسیدند یعنی خدا همه جا نیست؟ او گفت نهمگر ممکنه همه جا باشه؟مگر خدا در حمام هم هست؟کم کم بحث دقیق تر شد و همه به فکر فرو رفتند بچه ها گفتند:شما که میگی در آسمانهاست یعنی چه؟یعنی او در آنجا نشسته؟در کجای آسمان نشست؟آنجا بود که او هم تاملی کرد و به فکر فرو رفت.یکی که پشست سر بقیه بود از دور این آیه را خواند:و هوالذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم (و اوست که در آسمان خداست و در زمین خداست و هموست سنجیده کار دانا )

اینجا بود که دیگر او هیچ جوابی نداشت و شرطه(نیروی نظامی)بچه ها را متفرق کرد . واقعیت این است که خدایی که ما قبول داریم با خدایی که آنها قبول دارند متفاوت است

خدای ما آن مهربانترین و بخشنده ترین به تمام هستی است که نیاز به خنده و نوازش ندارد !خدای ما آن نوری است که پیدایی آسمانها و زمین به اوس و تجلی او به همه جا هست بدون اینکه نیاز به جایی داشته باشد.!خدای ما ان قدرتمند حاکم بر تمام نظام هستی است که نیاز به دست پا ندارد
آری خدای ما آن نامحدود بی کرانه ای است که فراگیرنده همه ساحل هاست و در وهم و تصور هیچ کس نمگنجد و با چشم سر دیدن او ممکن نیست و تنها با چشم دل میتوان او را یافت

منظور ما از حضور خداوند در همه جا همان تجلی علم و قدرت و اراده اوست که در همه جاست ۲)اما خدای آنها در آسمانهاست و با چشم قابل رویت است!می خندد !و از عرش چهار انگشت بزرگتر است !
منابع: سوره مبارکه زخرف آیه ۸۴

نويسنده :راه روشن