هو المحبوب

زن در آيين يهودآنچه از شريعت هاي قبل از اسلام به ما رسيده و تاريخ گواهي ميدهد، اينستكه اساسا در آيين تحريف شده يهود براي زن شخصيت و منزلتي قائل نبودند چرا كه در كتاب هاي مقدس، برخي قوانين ظالمانه بشري جاي گزين قوانين الهي شده وگرنه روشن استكه مقصد انبيا، عدالت گستري و از بين بردن هر نوع ظلم و ستم از جامعه است و هرگز خواهان طلم به زنان نبوده اند. در آيين يهود مانند دوره جاهليت تولد دختر را مايه ننگ ميدانستند.
در كتاب مقدس آمده:
حنا زن القانه از قبيله افرايم از اينكه پسري نداشت از غصه مي‌گريست و چيزي نميخورد. كتاب اول سموئيل 7:1
زن يهودي، داشتن پسر زياد را مايه افتخار و افزايش احترام خود نزد همسر ميدانست. سفر پيدايش 20:30

درباره علت برتري پسر بر دختر گفته شده:


پسر عصاي پيري والدين و تكيه گاه ايشان است در زمان ضعف و درماندگي و ضمنا ميتواند دانشمند معروفي شود و آرزوي ديرينه پدر و مادرش را براورد اما دختر گنجينه اي نگران آور براي پدر است! پدر همواره در مورد او نگراني دارد كه در زمان كودكي مبادا فريبش دهند و در دوره بلوغ مبادا از راه عفاف منحرف شود و در زمان بزرگسالي مبادا كسي او را به زني نگيرد! و …2

اين مطلب رو در تفسيري كه بر يكي از ايه هاي دعاي خير كاهنان كرده اند، نيز ميتوان يافت؛ انجا كه ميگويد:خداوند تو را بركت دهد يعني انكه تو را صاحب پسران سازد و محافظت كند از داشتن دختران چون دختران احتياج به مراقبتي دقيق و دائمي دارند.3

به عقيده يهود، زن حيواني است كه بيش از ساير حيوانات به انسان شباهت دارد به تعبير ديگر، زن برزخي بين انسان و حيوان است. عقيده يهوه (خداي يهود) چنين بود. او در اخرين بند از فرمان هاي دهگانه اش كه به قول مشهور به موسي فرستاد زنان را در رديف چارپايان و اموال منقول ذكر كرد. يهوه خود افريده تصور و خيال قوم يهود بود و اين قوم نيز مانند همه اقوام جنگ جو، زن را مايه مصيبت و بدبختي ميدانستند. وجود او فقط از آنجهت قابل تحمل بود كه يگانه منبع توليد سرباز بود.( ويل دورانت، لذات فلسفه ص149-148؛سفر پيدايش60:24
علاوه بر اين در دين يهود دوره ناپاكي زن كه دختر بدنيا مياورد دو برابر زني استكه صاحب فرزند پسر ميشود:هرگاه زني پسر بزايد آن زن شرعا به مدت هفت روز نجس خواهد بود…هر گاه زني دختر بزايد ان زن دو هفته نجس خواهد بود سفر لاويان 5:12-2
اين موارد نشان از برتري مرد نسبت به زن در اين ايين است در حاليكه در اسلام دوره نفاس زن كه صاحب فرزند دختر يا پسر ميشود يكسان بوده و اين دوران كه حداكثر ده روز است هيچ ارتباطي با جنسيت فرزند ندارد.
2و3.راب اي كهن، گنجينه اي از تلمود ترجمه امير فريدون گرگاني ص190
م:زن در تاريخ و انديشه اسلامي

منبع: http://rasekhoon.wordpress.com/2010/02/22/1-4/

بدست :MaSoOmI