آب حيوان تيره گون شد خضر فرخ پی کجاست...در خانه نشسته اید و به تلوزیون نگاه میکنید و صدای آنرا گوش میدهید و در دستتان فنجان چای را که هنوز داغ است نگه داشته اید تا سرد شود اما قند را در دهانتان گذاشته اید و شیرینی اش را احساس میکنید در همان حین بوی غذا را که در آشپزخانه در حال پختن میباشد استشمام میکنید...


نفس انسان از آنجا که مظهر وحدت حق است و کثرت در او راه ندارد در آن واحد جز به یک چیز نمیتواند توجه پیدا کند...اما چگونه است که در یک لحظه به کمک حواس پنجگانه هم میبیند هم میشنود هم...

ورای حواس پنجگانه حسی در انسان هست به نام حس مشترک
همه حواس پنجگانه به منزله رودی هستند که به حس مشترک منتهی میشوند...و انسان در حس مشترک است که میبیند و میشنود و لمس میکند و میچشد و میبوید...

طهارت حواس پنجگانه

پس حس مشترک به منزله حوضی است که هر چه رودهایی که در آن میریزند تمیزتر و پاک تر باشند آب آن زیباتر و مطبوع تر است...
و نفس انسان و جان پاک اوست که از این حوض تغذیه میکند و رشد میکند...و هر چه آب این حوض زیباتر و مطبوع تر باشد نفس انسان نیز زیباتر و کاملتر خواهد بود...
اختیار حس مشترک را داریم که چه آبی در آن بریزیم...یا اصلا آب نریزیم و از سرب مذاب پرش نماییم...یا اول آب پاک بریزیم بعد با ریختن آبی که از مردابی گندیده سرازیر گشته فاسدش نمائیم...

طهارت حواس پنجگانه
بیاندیشیم به چه نظر مینمائیم و به چه گوش فرا میدهیم٬ چه میخوریم و چه میبوئیم و چه لمس مینمائیم...

که فلینظر الانسان الی طعامه...

منبع:http://www.golbargeshabane.blogfa.com/