هو المحبوب ...


انفجار بزرگ...BIG BANG

یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم....


پس از گذشت ۲۴-10 تا ۴۳-10 ثانیه٬ کوارک ها و الکترون ها از برخورد پرتوها با یکدیگر خلق شدند...(هر کوارکی محتاج کوارکهای دیگر تا نوترون و پروتون شوند و هر الکترونی محتاج گروههای کوارکی تا دورشان بگردند)

پس از 6-10 ثانیه تا 3-10 ثانیه٬ هر دو کوارک D و یک کوارک U با هم یک نوترون ساختند و هر دو کوارک U و یک کوارک D با هم یک پروتون ساختند...(هر نوترونی محتاج پروتون و هر پروتونی محتاج نوترون تا هسته شوند)

پس از یک ثانیه دما به یک میلیارد درجه کاهش یافت و اولین هسته های سبک (هیدروژن و هلیم) ساخته شدند...(هر هسته ای محتاج الکترون تا اتم شود)

پس از گذشت یک میلیون سال و افت دما به ۳۰۰۰ درجه سانتیگراد با قرار گرفتن الکترون های آزاد در مدار این هسته ها اولین اتم ها شکل گرفتند...(هر اتمی محتاج ترکیب با اتمهای دیگر تا مولکول شود)

تا اینکه از اتم ها مولکول های ساده٬ و از مولکول های ساده مولکول های عالی بوجود آمدند...(هر مولکولی محتاج حرکت جوهری تا به کمال خود یعنی مولکولهای خود همانند ساز(DNA) تبدیل شود)

از مولکول های عالی سلول ها و از سلول ها گیاهان و حیوانات خلق شدند...(همه و همه محتاج خوردن و آشامیدن و تنفس و تداوم نسل)
تا اینکه
انسان...مخلوقی که او خود با دو دست جمال و جلالش خلق نمود تا اسمی از اسماء الله را کم نداشته باشد...و از روح خود در وی دمید...


یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم....یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم....

انسان به بلوغ جسمی و جنسی رسید...محتاج خوردن و آشامیدن و تنفس و تداوم نسل... (physiological)

سپس به بلوغ روانی رسید...محتاج امنیت جانی٬ مالی٬ شغلی٬ خانوادگی...مسکن...(safety)

سپس به بلوغ عاطفی رسید...محتاج رابطه خانوادگی٬ صمیمیت٬ دوستی٬ عشق...Love and) Belonging)

سپس به بلوغ اجتماعی رسید...محتاج احترام و اعتماد٬ قرب و ارزش٬ منزلت...(Esteem)

سپس به بلوغ فکری و عقلی رسید...محتاج خودشکوفایی(self actualization)٬ توسعه و پیشرفت و تعالی٬ هنر دوستی٬ علم دوستی٬ تخلق به اخلاق الهی...خدا گونه شدن...

۱ـ ...انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید(فاطر / 15 )

۲ـ انفجار بیگ بنگ ابتدای خلقت عالم ماده شاید نباشد منتها برد دانش ناقص بشری تا این حد است.

۳ـ نظریه سلسله مراتب نیازهای انسانی٬ هرم مزلو (Hierarchy of Human Needs). آبراهام مزلو

۴ـ هدف نهایی اینهمه عظمت چی میتونه باشه؟

(نظراتتون برام خیلی مهمه)

پ.ن:اگر انسان عصاره عالم وجود و محور هدف نهایی باشه...اگر این انسان تنها به فکر خوراک٬ پوشاک٬ مسکن و تداوم نسل باشه...و در مرحله اول بلوغ توقف کنه...