باب ولایت فقیه و حكم حاكمسـوال : آیـا اعتقـاد به اصل ولایت فقیه از نـــاحیه مفهوم و مصداق , امر عقلى است یا شرعى؟.

جـواب : ولایت فقیه ـ كه عبـارت است از حكـومت فقیه عادل و دانا به احكام دیـن ـ حكـم شرعى تعبدى است , كه مـورد تایید عقل نیز مـى بـاشـد و در تعییـن مصـداق آن روش عقلائى است , كه در قانـون اساسـى جمهورى اسلامـى بیان شده است.

سـوال : آیا احكام شرعى قابل تغییر و تعطیل هست , در صـورتى كه ولى فقیه نظر به اقتضاى مصـالح عامه مسلمین , بر خلاف آن حكم كند؟.

جـواب : ایـن بحث موارد مختلف دارد.

سـوال : آیـا واجب است وسـایل ارتبـاط جمعى در نظام حكــومت اسلامى تحت نظارت ولـى فقیه یا حـوزه هاى علـوم دینى و یا دستگاه دیگرى باشد؟.

جـواب : واجب است تحت اشراف ولى امر مسلمیـن اداره شـود و موظف باشد براى خدمت به اسلامى و مسلمیـن و نشر معارف ارزشمند الهى , تا در جهت پیشـرفت فكـرى جامعه اسلامـى و حل مشكلات آن و تـوحیـد صفـوف مسلمیـن و گسترش روح اخـوت و بـرادرى , در میان مسلمانان بكار گرفته شود.

سـوال : آیا بكسـى كه , بـولایت مطلقه فقیه اعتقـاد نـدارد , حقیقتا مسلمان گفته مى شود؟.

جـواب : عدم اعتقاد ـ از لحاظ اجتهاد یا تقلیـد ـ بـولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت حضرت حجت ارواحنا فداه, مـوجب ارتداد و خروج از دین اسلامى نمى گردد.

سـوال : آیا ولى فقه ولایت تكـوینیه دارد تا بـواسطه آن قدرت نسخ احكـام دینـى را به سبب مصلحت عامه مسلمیـن داشته بـاشـد؟.

جـواب : بعد از وفـات رسـول اعظم صلـى الله علیه و آله و سلــم امكان نسخ احكام شریعت اسلامى وجود ندارد ( و لكـن ) تغیر موضوع , عروض ضـرورت و اضطـرار , وجـود مـانع مـوقت از تنفیذ حكـم به معناى نسخ نیست و ولایت تكـوینـى ـ بنابر عقیده قائلیـن به آن ـ از مختصات معصومین است.
سـوال : وظیفه ما در بـرخـورد بـا اشخاصـى كه اعتقاد به ولایت فقیه , جز در امـور حسبیه (1) , نـدارنـد بـا آنكه مـى دانیـــم نمـاینـدگـان آنـان از ایـن فكـر تـرویج مـى كنند چیست؟.

جـواب : ولایت فقیه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره مسائل اجتماعى در هـر عصـر و زمـان, از اركـان مذهب حقه اثنـا عشـــرى است كه ریشه هاى در اصل امامت دارد كسانـى كه بـر اساس استـدلال و اقامه بـرهان به آن اعتقاد ندارنـد , معذورنـد و لكـن تـرویج اختلاف و تفـرقه بیـن مسلمـانـان بـراى آنها جـایز نیست.

سـوال : آیا در قبال اوامر ولى فقیه , همه مسلمانان ملزم به اطاعت اند یا فقط خصوص مقلدیـن ولى فقیه را شامل مى شـود؟ و آیا بـر كسیـى كه مقلـد مـرجعى است كه اعتقاد بـولایت مطلقه, نـدارد اطـاعت ولـى فقیه واجب است یـا خیـر؟.

جـواب : بر اساس مذهب شیعه , بر تمام مسلمانان لازم است از حكـم ولائى ولى فقیه اطاعت كنند و تسلیـم امر ونهى ولـى فقیه باشند و این حكم وقتى , شامل فقهاى عظام نیز مى گردد , پس چگونه مقلدیـن آنان را شامل نباشـد در نظر ما التزام بـولایت فقیه همان التزام به اسلام و ولایت ائمه معصـومیـن است و قـابل فصل و جـدائى نیست.

منبع:http://www.ahkam.mihanblog.com/post/...1388/11/page/2
نویسنده: محمد حسین زاده