با سلام

خدمت همو طنان عزيز

بحث انتولو ژی مرقومه ای علمی است که بر اساس هستیت حالیت و حضور مطلق الهی است که به روابط مخلوقات و تاثیر این روابط در سیر تکامل انسانی در رابطه با وصل کیهانی بشر به خداوند است بی شک اموز ه های انتو لو ژِ ی مبحثی را در دیدگان ما باز می نماید که بسیاری از نقاط کور اگاهی ما بينا و قدرت شنیدن بسیاری از معارف متعالي را داریم بی شک فقه و اصول هیچ نقشی در این سیر تکامل ندارد مگر تنها معارف اسلامی و فقها هیچ درکی از هستی شناسی ندارند
8