وصيت‌نامه
وصيت‌نامه شهید احمد یوسفی کوپاییشهید احمد یوسفی کوپاییوصيت‌نامه شهید احمد یوسفی کوپایی


وصيت‌نامه شهید احمد یوسفی کوپایی

اللهم ارزقني توفيق‌الشهاده في سبيلک. خدايا تو مرا مي‌خواني و من از تو رو مي‌گردانم. تو به من دوستي و محبت مي‌کني و من دشمني مي‌کنم. تو به من مهر مي‌ورزي و من نمي‌پذيرم، گويا که من منتي بر تو دارم.

پس بر بنده نادانت رحم کن و اين سرگذشت بنده گناهکاري است که اينک به خود آمده و اينچنين در پيشگاه پروردگارش وصيت مي‌نويسد، در چنين لحظاتي بزرگترين آرزو و دعاي من شهادت در راه خداست و سربازي خميني کبير (ره) که در امتحان آن تجديد شده‌ام و اينکه مانده‌ام که شايد بسياري گناهانم پرده‌ها را دريده باشد ولي زيادي گناهانم هرچه باشد لطف و کرم خداوند خيلي بيشتر از آن است و اميدوارم که از اين کمال عالي مرا بي‌نصيب نگذارد به ياري خدا فردا عمل جراحي دارم خداوند انشا‌الله به همه مجروحان و بيماران اسلام شفا عنايت فرمايد.

اما وصيت اصلي من به همه آناني است که در دوره‌اي از زندگي به خصوص جواني زندگي را جدا از اسلام گذرانده‌اند.براي بازگشت به طرف خدا هيچ‌وقت دير نيست ولي گذشت زمان مانع و سد اجراي آن مي‌شود.

پدر بزرگوار و مادر مهربانم از اينکه فرزند خوبي براي شما نبودم مرا مي‌بخشيد که پس از بخشش خداوند به بخشش نياز دارم.

در آخر مبلغي پول از من پيش انجمن اسلامي است که در آنجا بماند و حقوقي که از سپاه طلب دارم نگيريد و طلب‌هاي ديگري که دارم براي کمک به دولت بدهيد از همه طلب عفو و بخشش مي‌کنم.
والسلام

وصيت‌نامه شهید احمد یوسفی کوپاییوصيت‌نامه شهید احمد یوسفی کوپاییوصيت‌نامه شهید احمد یوسفی کوپایی