- عمومي ترين نام درجهان محمداست.
- اسم تمام قاره ها باهمان حرفي که آغازشده است
پايان مي يابد.
- مقاوم ترين ماهيچه دربدن زبان است.
- چشمک زدن زنان تقريبا دو برابر مردان است.
- شما نمي توانيد با حبس نفستان خودکشي کنيد.
- محال است که آرنجتان را بليسيد.
- وقتي که عطسه مي کنيد مردم به شما عافيت باش
مي گويند چرا که وقتي عطسه مي کنيد قلب
شما به اندازه يک ميليونيم ثانيه مي ايستد.