بنام خداوندی كه انسان را بر فطرت خداجو آفرید.

با عرض تبریك به مناسبت سالگرد فتح خرمشهر چند مسئله شرعی را به عرض شما خوبان می رسانم.

پنج چیز بر جنب حرام است:

1- رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا و پیغمبران و امامان (علیهم السلام)

2-رفتن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر(صلی الله علیه و آله وسلم)اگر چه از یك در داخل و از در دیگر خارج شود.

3- توقف در مساجد دیگر و همچنین بنا بر احتیاط واجب در حرم امامان(علیهم السلام) ولی اگر از یك در مسجد داخل و از در دیگر خارج شود مانعی ندارد.

4- گذاشتن چیزی در مسجد یا داخل شدن در مسجد برای برداشتن چیزی.

5- خواندن هریك از آیات سجده واجب (و آن درچهار سوره است:

1- سوره الم تنزیل

2- سوره حم سجده

3- سوره والنجم

4-اقرء

برگرفته از رساله مرحوم شیخ جواد تبریزی

چیزهایی كه بر جنب حرام است