جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: کتاب تِلمود کتاب خیلی مقدس نزد يهود

 1. #1

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۸۹
  نوشته
  105
  مورد تشکر
  226 پست
  حضور
  50 دقیقه
  دریافت
  101
  آپلود
  1
  گالری
  0

  کتاب تِلمود کتاب خیلی مقدس نزد يهود
  اين كتاب نزد يهود بسيار مقدس و ه مرديف تورات و عهدعتيق قرار دارد


  توجه خوانندگان محترم را به برخي از عبارات اين كتاب (تلمود) جلب ميكنيم

  الف) هر روز دوازده ساعت است:
  كه در سه ساعت اول روز خداوند شريعت را مطالعه م يكند.
  در سه ساعت دوم روز احكام صادر م ينمايد.
  در سه ساعت سوم روز رزق و روزي مردم را م يدهد.
  در سه ساعت آخر روز هم با حوت دريا كه پادشاه ماهيها است بازي م يكند.
  زماني كه خداوند دستور داد هيكل را خراب كنند مرتكب اشتباه شد، سپس به
  اشتباه خود اعتراف نموده، گريه كرد و گفت : واي بر من كه دستور دادم خان هام را
  خراب كنند، هيكل را بسوزانند و فرزندانم را تاراج نمايند.
  خداوند چون يهود را به اين حالت رها كرده سخت پشيمان است، به انداز ه اي
  كه هر روز به صورت خود لطمه مي زند و زار زار گريه مي كند گاهي نيز از
  چشمانش دو قطره اشك به دريا مي چكد و چنان صدايي مي كند كه همه اهل
  جهان صداي گريه او را م ي شنوند و در اثر آن آبهاي دريا به تلاطم و زمين به
  لرزه درمي آيد.
  هرگز خداوند از كارهاي ابلهانه، خشم و دروغ بر كنار نيست.
  ب) برخي از شيطانها فرزند آدم هستند زيرا آدم همسري داشت از شياطين به
  نام ليليث كه ١٣٠ سال همسر وي بود در نتيجه برخي از شياطين از نسل او مت وّلد
  شدند!!
  حواء در اين ١٣٠ سال هرچه فرزند به دنيا آورد از شياطين بودند زيرا او همسر
  يكي از شياطين شده بود.
  انسان مي تواند شيطان را به قتل برساند، به شرط اينكه خمير نان عيد را نيكو به
  عمل آورد.
  پ) روح يهوديها از روح ديگران افضل است زيرا ارواح ي هود جزو خداوند
  مي باشند همان گونه كه فرزند جزو پدرش مي باشد . روحهاي يهود نزد خدا
  عزيزتر است زيرا ارواح ديگران شيطاني و مانند ارواح حيوانات م يباشند.
  نطفه غير يهودي مثل نطفه حيوانات است!
  ت) بهشت مخصوص يهود است و هيچ كس به غير آنها داخل آن نم ي شود
  ولي جهنم جايگاه مسيحيان و مسلمانان است و غير از گريه و زاري چيزي نصيب
  آنها نمي شود زيرا زمينش از گل و بسيار تاريك و بدبو است.
  پيامبري به نام مسيح نيامده است و تا حكم اشرار (غير يهود ) نابود نشود، ظهور
  نخواهد كرد . زماني كه او بيايد زمين خمير نان و لباس پشم ي مي روياند، در اين
  هنگام است كه سلطه و پادشاهي يهود بازگشته و همه مّلتها در خدمت مسيح
  درمي آيند!
  در آن زمان است كه هر يهودي دو هزار و هشتصد برده و غلام در اختيار
  خواهد داشت.  ج) بر هر يهودي لازم است كه ملكهاي ديگران را خريداري كند تا آنها
  صاحب ملكي نباشند و هميشه سلطه اقتصادي با يهود باشد.
  اگر زماني غيريهودي بر يهود تسّلط پيدا كند يهود بايد به حال خود گريه كند
  و بگويد : واي بر ما اين چه ننگي است كه ما زيردست و جير ه خوار ديگران
  شده ايم.
  قبل از آنكه يهود نفوذ و سلطه كامل خود را به دست آورد، لاز م است جنگ
  جهاني برپا شود و ٢٣ بشر نابود شوند سپس يهود طي هفت سال اسلحه هاي جنگ
  را مي سوزاند و دندانهاي دشمنان بني اسرائيل به مقدار بيست و دو ذرع ١ از دهانشان
  بيرون خواهد آمد.
  زماني كه مسيح حقيقي پا به عرصه وجود گذارد يهود به انداز ه اي ثروت
  خواهد داشت كه كليد صندوقهايشان را بر كمتر از سيصد الاغ نمي توان حمل
  كرد!
  كشتن مسيحي از واجبات مذهبي يهود است و پيمان بستن با چنين شخصي ما را
  ملتزم به اداء نمي كند.
  رؤساي مذهب مسيح و تمامي دشمنان يهود بايد روزانه سه مرتبه لعن شوند.
  يسوع ناصري كه ادعاي پيامبر ي نمود و مسيحيان فريب او را خوردند، با
  مادرش مريم كه وي را از مردي به نام باندار به زنا متوّلد نموده بود، در آتش
  جهنم خواهند سوخت.
  كليساهاي مسيحيان كه در آن سگهاي آدم نما به صدا درم ي آيند همچون
  زباله خانه م يمانند.
  د) يك فرد اسرائيلي نزد خداوند بيش از ملائكه قدر و منزلت دارد . اگر غير
  يهودي يك يهودي را بزند چنان است كه به عزت الهيه جسارت كرده و جزاي او
  غير از مرگ چيز ديگري نيست و بايد او را به قتل رسانيد.
  اگر يهود نبود بركت از روي زمين برداشته، آفتاب ظاهر نمي شد و هرگز باران
  نمي باريد.
  همان گ ونه كه انسان بر حيوانات فضيلت دارد يهود نيز بر مّلتهاي ديگر فضيلت
  دارد.
  نطفه غير يهودي همچون نطفه اسب است.
  بيگانگان مانند سگ هستند و براي آنها عيدي نيست زيرا عيد براي اجنبي و
  سگ به وجود نيامده است.
  سگ از غير يهودي برتر است زيرا در روزهاي عيد با يد به سگ نان و گوشت
  داد ولي نان دادن به بيگانگان حرام است.
  هيچ نزديكي و خويشاوندي ميان بيگانگان نيست همان گونه كه در نسل و
  خاندان الاغ خويشاوندي نيست.
  خانه هاي غير يهودي همچون طويله است.
  بيگانگان دشمن خدا هستند و مانند خوك قتلشان مباح است.
  بيگانگان براي خدمت به يهود به صورت انسان آفريده شد هاند.
  يسوع مسيح كافر است زيرا مرتد شد و به عبادت بُت پرداخت، هر مسيحي كه
  يهودي نشود بُت پرست و دشمن خدا خواهد بود و از عدالت نيز خارج است . اگر
  انساني به غير يهودي كوچ كترين ترحمي روا دارد عادل نيست.
  غش و فريب دادن غير يهودي منع نشده است.
  سلام كردن به كّفار (كساني كه يهودي نيستند ) اشكال ندارد به شرط آنكه در
  باطن، او را مسخره كرده باشد.  ح) يهود با عزت الهيه مساوي هستند بنابراين تمام دنيا و هرچه در آن است
  ملك آنها مي باشد و اين حق يهود است كه ب ر آن تسّلط كامل يابد . دزديدن اموال
  يهودي حرام است ولي در مورد غير يهودي جايز مي باشد زيرا اموال ديگران مانند
  زمينهاي بيابان است كه هركس زودتر بر آن دست گذاشت مالك آن م يشود.
  يهود مانند زن شوهردار هستند، همان گونه كه زن در منزل به استراحت
  مي پردازد و شو هر بدون آنكه زن در خارج از منزل كاري انجام دهد، خرجي او
  را مي دهد، يهود هم به استراحت پرداخته و بايد از حاصل دسترنج ديگران روزي
  بخورد.
  ط) اگر يك يهودي و يك بيگانه شكايتي داشته باشند بايد حق را به يهودي
  داد اگر چه بر باطل باشد.
  فريب دادن مأمورين گمر ك و قسم دروغ ياد كردن نزد آنها براي شما جايز
  است زيرا الگوي ما خاخام صموئيل است، از او بياموزيد كه چگونه كاس ه اي از
  طلا به قيمت چهار درهم از يك بيگانه خريداري نمود، در حالي كه فروشنده
  نمي دانست آن كاسه طلا است در چنين شرايطي يك درهمش را نيز دزديد!
  ربودن اموال ديگران به وسيله ربا مانعي ندارد زيرا خداوند شما را به ربا گرفتن
  از غير يهودي امر م يفرمايد.
  به غير يهودي قرض ندهيد مگر آنكه در برابر آن قرض نزول بگيريد، در غير
  اين صورت قرض دادن به غير يهودي جايز نيست زيرا ما مأموريم به آنها ضرر
  برسانيم.
  حيات و زندگاني ديگران ملك يهود است چه رسد به اموال آنها ! هرگاه غير
  يهودي به پول احتياج داشته باشد به انداز ه اي بايد از او ربا و نزول گرفت كه تمام
  دارايي خود را از دست بدهد.
  ي) غير يهودي هر چند صالح و نيكوكار باشد، بايد به قتل برسد.  نجات دادن غير يهود ي حرام است حّتي اگر هم ديديد در چاهي افتاده
  است بايد فورًا سنگي بر در آن چاه بگذاريد!
  كشتن يك بيگانه مانند قرباني كردن در راه خداوند است.
  كمك نمودن يهودي به غير يهودي گناهي نابخشودني به حساب م يآيد.
  اگر بيگان ه اي در دريا در حال غرق شدن باشد، نب ايد او را نجات داد زيرا همه
  آن هفت مّلتي كه در زمين كنعان بودند و قرار بود يهود آنها را به قتل برساند نابود
  نشدند بنابراين ممكن است شخصي كه در حال غرق شدن است يكي از آنها
  باشد.
  هر چه غير يهودي ديديد به اندازه اي كه در توان شماست به قتل برسانيد، اگر
  چنين امري در توان يك يهودي باشد و انجام ندهد مرتكب خلاف شده است.
  به قتل رساندن مسيحي ثواب دارد حال اگر كسي نمي تواند او را بكشد حداقل
  مقدمات قتل او را فراهم نمايد.
  اگر يكي از يهود مرتد شود بيگانه به حساب مي آيد و اعدامش واجب است
  مگر آنكه براي فريب ديگران مرتد شده باشد.
  ك) تجاوز به ناموس غير يهودي مانعي ندارد زيرا غير يهود كافر و كّفار مانند
  حيوانات هستند و ميان حيوانات زناشويي نيست.
  اين حق يهود است كه زنهاي غير مؤمنه را به زور بربايد، زنا و لواط نيز با غير
  يهودي عقاب و كيفري ندارد.
  اگر كسي در خواب ببيند با مادرش زنا م ي كند حكيم و خردمند خواهد شد و
  اگر ديد با خواهر خود هم بستر شده است خداوند نور عقل را نصيب او خواهد
  كرد.
  تسليم ميل نفساني و شهوات شدن براي يهود مانعي ندارد.
  هرگاه يهودي نزد زن خود با زن ديگري زنا كند زن او حق ندارد مانع او شده
  يا بر عليه او شكايت كند
  .
  لواط با زن جايز است زيرا زن مانند گوشتي است كه آن را از بازار
  خريداري كرده و هر طور كه بخواهيد آن را تناول م ينماييد.
  ل) قسم خوردن خصوصًا در معامله با غير يهود جايز است.
  اصو ً لا قسم خوردن براي برطرف نمودن نزاع تشر يع شده است، اما نه براي
  بيگانگان زيرا آنها انسان نيستند.
  شهادت زور دادن جايز است، همچنين اگر لازم شد م ي توانيد بيست قسم دروغ
  بخوريد ولي برادر يهودي خويش را در معرض خطر قرار ندهيد.
  بر يهود واجب است روزي سه مرتبه مسيحيان را لعن كرده و دعا كنند خداوند
  آنها را نابود سازد.
  بر ما لازم است كه با مسيحي مانند حيوان معامله كنيم.
  كليساهاي مسيحيان خانه گمراهان و خراب نمودن آنها واجب است.
  م) مّلت برگزيده خداوند ما هستيم، به همين دليل خداوند براي ما حيواناتي به
  صورت انسان آفريده است زيرا خداوند م ي دانست كه يهود به دو نوع حيوان نياز
  دارد، يكي حيوانات بي شعور مانند چهار پايان و ديگري حيوانات ناطقه و با شعور
  مانند مسيحيان، مسلمانان و بودائيان ! براي آنكه بتوانيم از همه آنها به اصطلاح
  سواري بگيريم خداوند ما را در جهان متفرق ساخته است، به همين دليل ما بايد
  دخترهاي زيبا و خوشكل خود را به ازدواج پادشاهان و وزرا و شخصيتهاي
  برجسته يهود درآوريم تا به وسيله آنها بر حكومتهاي جهان تسّلط داشته باشيم!  منبع:
  مشخصات كتاب
  نام كتاب: دنيا بازيچه يهود
  مؤلف: آيه الّله العظمي حاج سيد محمد حسيني شيرازي(قدس سره)
  شمارگان: ١٠٠٠٠
  ( تاريخ چاپ: رجب المرجب ١٤٢٣ ه . ق ، (مهرماه ٨١
  نوبت چاپ: اول ناشر
  ناشر: بينش آزادگان

  خدا مشتري ندارد
  شيخ گاه مي فرمود:
  امام حسين مشتري زياد دارد.ممکن است امام هاي ديگر هم همين طور باشند:ولي خدا مشتري ندارد!من دلم ميسوزد که خدامشتري هاي کم اند.
  کمتر کسي مي ايد بگويدمن خدا را دوست دارم و مي خواهم با او اشنا شوم.

  گاه مي فرمود.
  درحالي که تو به خدا محتاجي خدا عاشق توست.

  بنده من !سوگندبه حق خودم که دوستدارتو هستم.پس سوگندبه حق من تو که مرادوست بدار!
  ای عیسی تا کی چشم به راه باشم وپی گیری کنم تا بنده من به سوی من بازگردد


 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۸۹
  نوشته
  105
  مورد تشکر
  226 پست
  حضور
  50 دقیقه
  دریافت
  101
  آپلود
  1
  گالری
  0

  خداوند در نظر يهود
  خداوند در كتاب مقدس يهوديها شكل و شمايل عجيب و غريبي دارد . به
  عنوان مثال در اين كتاب آمده است كه خداوند مانند انسان است ، داراي گيسو و
  لباس و دو پا كه مانند انسان نيز راه مي رود ، از آسمان به زمين فرود آمده هر
  ، كجا كه بخواهد م يرود، مكاني را براي سكونت و زندگي خويش قرار م يدهد ٤
  اين خدا آنقدر نادان است
  كه بدون نشانه نم يتواند خانه مؤمنان را از خانه كفار
  تشخيص دهد و نسبت به بسياري از امور ب ياطلاع است
  ، پيمان خود را
  مي شكند ، از عمل خويش پشيمان م يشود ، گاهي نيز بر كاري كه انجام داده
  اندوهگين م يشود ، با انسان ُ كشتي مي گيرد
  ، در همان زماني كه سه تا است،
  يكي است، يعني هم يگانه است و هم سه گانه ، مار از او راستگوتر است يعني
  مار صحيح و خدا دروغ مي گويد
  ، از آسمانها به زمين آمده بين كلام مردم تفرقه
  مي اندازد چون از وحدت كلام بند ه ها مي ترسد ، كلامي مي گويد و سپس تغيير
  مي دهد ، اين صفات خداوندي است
  كه يهود در كتاب مقدس تورات ! به آن
  عقيدهولي خداوند جهان از همه اين خرافات پاك و دور است، ن ه جسم است و نه
  عوارض جسمي بر او عارض مي شود، هميشه راست مي گويد
  و هيچ وقت
  پيمان شكني نم ي كند، تمام اعمالش از روي دانايي، خِرد و حكمت است، هي چ گاه
  اندوهگين و محزون نم ي شود، يگانه است و شريك ندارد و پيوسته خيرخواه
  مخلوقات است.

  منبع:
  ١- سفر دانيال: اصحاح هفتم.
  ٢- سفر خروج: اصحاح بيست و چهارم.
  ٣- سفر پيدايش: اصحاح سوم.
  . ٤- سفر خروج: اصحاح ١٩ - مزمور ١٣٢ ، آيه ١٣
  . ٥- سفر خروج: اصحاح دوازدهم، آيه ١٢
  ٦- سفر پيدايش: اصحاح سوم
  . ٧- سموئيل اول: اصحاح دوم، آيه ٣٠
  . ٨- سموئيل اول، اصحاح ششم ، آيه ٦
  ٩- سفر پيدايش: باب ششم.
  . ١٠ - سفر پيدايش: باب ٣٤
  ١١ - سفر پيدايش: اصحاح ١٨ ، آيه اول - اصحاح ١٩ ، آيه اول.
  . ١٢ - سفر پيدايش: اصحاح سوم، آيه ٣٠
  ١٣ - مانند شعار (تفرقه بيانداز و حكومت كن) كه استعمار پيشه خود كرده است.
  . ١٤ - سفر پيدايش: باب ١١ ، آيه ١١
  . ١٥ - سفر پيدايش: اصحاح شباب ١١ ، آيه ١١
  خدا مشتري ندارد
  شيخ گاه مي فرمود:
  امام حسين مشتري زياد دارد.ممکن است امام هاي ديگر هم همين طور باشند:ولي خدا مشتري ندارد!من دلم ميسوزد که خدامشتري هاي کم اند.
  کمتر کسي مي ايد بگويدمن خدا را دوست دارم و مي خواهم با او اشنا شوم.

  گاه مي فرمود.
  درحالي که تو به خدا محتاجي خدا عاشق توست.

  بنده من !سوگندبه حق خودم که دوستدارتو هستم.پس سوگندبه حق من تو که مرادوست بدار!
  ای عیسی تا کی چشم به راه باشم وپی گیری کنم تا بنده من به سوی من بازگردد


 3. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۸۹
  نوشته
  105
  مورد تشکر
  226 پست
  حضور
  50 دقیقه
  دریافت
  101
  آپلود
  1
  گالری
  0

  پيامبران در نظر يهود
  پيامبرانِ الهي در اين (كتاب مقدس تحريف شده ) دست كم از خدايان آن
  ندارند، به عنوان مثال:
  ١- همان گونه كه به حضرت داوود عليه السلام نسبت داده اند، آنها مرتكب زنا
  . مي شوند
  ٢- همان گونه كه به حضرت لوط عليه السلام نسبت داد هاند، آنها با دختران
  . خود نيز مرتكب زنا م يشوند
  ٣- همان گونه كه به حضرت داوود عليه السلام نسبت داد ه اند آنها مردم را
  . فريب داده، به كشتن م يدهند و زنانشان را به ازدواج خود در م يآورند
  ٤- با خداوند ُ كشتي م يگيرند و نبوت و پيامبري را به زور از خداوند م يگيرند.
  . اين نسبت ناروا را به حضرت يعقوب عليه السلام داده اند
  ٥- كارهايي كه خداوند نهي كرده انجام م ي دهند، قلبهايشان به بتها ميل
  دارد و براي پرستش بتها بتكده مي سازند. اين اعمال را به حضرت سليمان عليه
  . السلام نسب داده اند
  ٦- خداوند م يخواهد آنها را ب ُ كشد زيرا آنها ستمكار هستند و به كشتن كودكان،
  افتادگان و گاو و گوسفندان فرمان مي دهند، همچنين با خداوند درشتي و خشونت
  . مي كنند كه اين موارد را به حضرت موسي عليه السلام نسبت داد هاند
  ٧- سالهاي زيادي ميان مردم بدون لباس و با پاي برهنه راه م يروند، اين عمل را
  . به حضرت اشعيا عليه السلام نسبت داد هاند
  ٨- به گردنهاي خويش بند و يوغ م يبندند كه اين عمل را به حضرت ارميا عليه
  . السلام نسبت داد هاند
  ٩- خداوند به آنها دستور م يدهد ناني كه به نجاسات انساني آلوده شده است
  را بخورند و موهاي سر و صورت خود را بتراشند كه اين اعمال را به حضرت
  . حزقيال عليه السلام نسبت داد هاند
  ١٠ - خداوند به آنها دستور م يدهد زن زنازاده اي را به ازدواج خود درآورند
  . همان گونه كه حضرت هوشع عليه السلام به اين دستور خداوند عمل نمود

  - مردم را به پرستش بُت تشويق نموده و خودشان نيز بُت م يسازند، همان
  . گونه كه حضرت هارون عليه السلام اين عمل را انجام داد
  ١٢ - از راه زنا متوّلد شد هاند چنانچه به حضرت يفتاح عليه السلام اين نسبت
  . ناروا را داد هاند
  ١٣ - همان گونه كه حضرت نوح عليه السلام اينگونه بود، شراب م ي نوشند،
  . مستي م يكنند و دروغ م يگويند
  اين است صفات و ويژگيهاي پيامبران الهي از ديدگاه عهد عتيق!
  آري، يهود اين صفات زشت را به پيامبران الهي : نسبت مي دهند تا بدين وسيله
  ميدان گناه براي خود آنها باز باشد و دامن خود را از هر گونه گناه و آلودگي
  پاك نمايند، يعني اگر مرتكب زنا شدند، شراب نوشيدند، دروغ گفتند يا عهد و
  پيمان شكستند كسي حق اعتراض به آنها نداشته باشد و نتواند آنها را سرزنش كند
  زيرا در كتاب آسماني آنها پيامبران الهي تمام اين اعمال زشت را انجام داده اند و
  اگر كسي به آنها اعتراض كرد، مي گويند: مگر پيامبران خدا چنين نمي كردند؟! ما
  هم اين اعمال را از آنها آموخته و انجام م يدهيم!
  خدا مشتري ندارد
  شيخ گاه مي فرمود:
  امام حسين مشتري زياد دارد.ممکن است امام هاي ديگر هم همين طور باشند:ولي خدا مشتري ندارد!من دلم ميسوزد که خدامشتري هاي کم اند.
  کمتر کسي مي ايد بگويدمن خدا را دوست دارم و مي خواهم با او اشنا شوم.

  گاه مي فرمود.
  درحالي که تو به خدا محتاجي خدا عاشق توست.

  بنده من !سوگندبه حق خودم که دوستدارتو هستم.پس سوگندبه حق من تو که مرادوست بدار!
  ای عیسی تا کی چشم به راه باشم وپی گیری کنم تا بنده من به سوی من بازگردد


 4. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۸
  نوشته
  1,097
  مورد تشکر
  961 پست
  حضور
  3 ساعت 44 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  انتقاد یک طرفه هیچ فایده ای نداره . در این سایت یهودی ای وجود نداره که پاسخ شما رو بده .. بنابراین صحبت میشه یک طرفه
  monthly quotes :
  حقیقت نیازمند نقد است ، نه ستایش. فردریش نیچه

  Energy is everything and everything is energy

  I dont understand why there is so much hate between Human Races and Religions

  Become Übermensch


 5. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۸
  نوشته
  1,031
  صلوات
  110
  تعداد دلنوشته
  2
  مورد تشکر
  4,869 پست
  حضور
  29 روز 10 ساعت 35 دقیقه
  دریافت
  26
  آپلود
  0
  گالری
  72  نقل قول نوشته اصلی توسط enerji نمایش پست
  انتقاد یک طرفه هیچ فایده ای نداره . در این سایت یهودی ای وجود نداره که پاسخ شما رو بده .. بنابراین صحبت میشه یک طرفه
  سلام

  بنده هم موافقم.باید حداقل یک یهودی باشد تا بتواند از اعتقاداتش دفاع کند.
  من حیدریم...

  سَر به سَرم مگذارید...

 6. تشکر


 7. #6

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۸
  نوشته
  1,031
  صلوات
  110
  تعداد دلنوشته
  2
  مورد تشکر
  4,869 پست
  حضور
  29 روز 10 ساعت 35 دقیقه
  دریافت
  26
  آپلود
  0
  گالری
  72  البته مسائل مطرح شده صحیح است ولی از دید من مسلمان . در هر صورت صحبت درباره ادیان نیاز به این دارد که کسی هم باشد که آن دین را قبول داشته باشد و گرنه از دید من مسلمان هر چه که جناب شیخ رجبعلی گفته اند صحیح به نظر می رسد.
  من حیدریم...

  سَر به سَرم مگذارید...

 8. #7

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  1,095
  مورد تشکر
  2,083 پست
  حضور
  22 ساعت 28 دقیقه
  دریافت
  197
  آپلود
  13
  گالری
  0  سلام علیکم

  جناب انرژی گرامی
  این صحیح است که در هر ادعای طرف متشاکی نیاز به حضورش هست و هیچ حرفی هم نیست.

  ادعا مطرح شده و طرف مقابل دعوی با توجه به مراتب اعلام شده می تواند از خود دفاع نماید.

  اگر می تونست در عین این 2010 سال بر این دعوی دفاعیه صحیحی رد نماید که کسی نه مسلمان می شد نه مسیحی.

  لذا توان پاسخگئی ای نبوده جناب انرژی با عنایت به این مراتب که این ادعاها بر اساس نص صریح کتاب تلمود است لذا ادعاها اثبات شده و صحیح می باشد از لحاظ دید معرفتی - الهی قضیه.

  یعنی در این مطلب طرف ادعا کننده مطالبی را ارائه داده اند که از لحاظ معنوی - الهی دارای مشکلات و انحرافات فراوانی است.
  شما هم اگر مذهبی باشید این مراتب را متوجه می شوید.
  یاحق
  اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ
  اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَعلی اولاد الحسین عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ.

 9. #8

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۸۹
  نوشته
  105
  مورد تشکر
  226 پست
  حضور
  50 دقیقه
  دریافت
  101
  آپلود
  1
  گالری
  0  نقل قول نوشته اصلی توسط enerji نمایش پست
  انتقاد یک طرفه هیچ فایده ای نداره . در این سایت یهودی ای وجود نداره که پاسخ شما رو بده .. بنابراین صحبت میشه یک طرفه
  دوست عزیزاین متن کتاب تموداست کتاب مقدس خود یهودیان نه مقاله من که بخواهد انتقاد باشد
  خدا مشتري ندارد
  شيخ گاه مي فرمود:
  امام حسين مشتري زياد دارد.ممکن است امام هاي ديگر هم همين طور باشند:ولي خدا مشتري ندارد!من دلم ميسوزد که خدامشتري هاي کم اند.
  کمتر کسي مي ايد بگويدمن خدا را دوست دارم و مي خواهم با او اشنا شوم.

  گاه مي فرمود.
  درحالي که تو به خدا محتاجي خدا عاشق توست.

  بنده من !سوگندبه حق خودم که دوستدارتو هستم.پس سوگندبه حق من تو که مرادوست بدار!
  ای عیسی تا کی چشم به راه باشم وپی گیری کنم تا بنده من به سوی من بازگردد

 10. #9

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۸۹
  نوشته
  105
  مورد تشکر
  226 پست
  حضور
  50 دقیقه
  دریافت
  101
  آپلود
  1
  گالری
  0  نقل قول نوشته اصلی توسط گلستان قرآن نمایش پست
  البته مسائل مطرح شده صحیح است ولی از دید من مسلمان . در هر صورت صحبت درباره ادیان نیاز به این دارد که کسی هم باشد که آن دین را قبول داشته باشد و گرنه از دید من مسلمان هر چه که جناب شیخ رجبعلی گفته اند صحیح به نظر می رسد.
  دوست عزیزاین متن کتاب تموداست نه حرف من
  برو بخوان
  اینم نویسنده:

  منبع:
  مشخصات كتاب
  نام كتاب: دنيا بازيچه يهود
  مؤلف: آيه الّله العظمي حاج سيد محمد حسيني شيرازي(قدس سره)
  شمارگان: ١٠٠٠٠
  ( تاريخ چاپ: رجب المرجب ١٤٢٣ ه . ق ، (مهرماه ٨١
  نوبت چاپ: اول ناشر
  ناشر: بينش آزادگان

  خدا مشتري ندارد
  شيخ گاه مي فرمود:
  امام حسين مشتري زياد دارد.ممکن است امام هاي ديگر هم همين طور باشند:ولي خدا مشتري ندارد!من دلم ميسوزد که خدامشتري هاي کم اند.
  کمتر کسي مي ايد بگويدمن خدا را دوست دارم و مي خواهم با او اشنا شوم.

  گاه مي فرمود.
  درحالي که تو به خدا محتاجي خدا عاشق توست.

  بنده من !سوگندبه حق خودم که دوستدارتو هستم.پس سوگندبه حق من تو که مرادوست بدار!
  ای عیسی تا کی چشم به راه باشم وپی گیری کنم تا بنده من به سوی من بازگردد


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود