بسم الله الرحمن الرحيم
از وجود مبارك حضرت امير (ع) سئوال كردند : چرا دعاهاي ما مستجاب نمي شود ؟ فرمود : شما آن راههاي اختصاصي را بستيد: قد سددتم الابواب و الطّرق. 8 مشكل داريد كه اين خصال هشتگانه رابطه شما را با خدا تيره كرده. رابطه شما را با پيغمبر و اهل بيت عصمت و طهارت و قرآن واحكام و ح كم و قوانين فقهي تيره كرده. عرض كردند : چه بكنيم ؟ فرمود : فاتّقوا الله و اصل حوا اعمالكم و اخل صوا سرائركم و أمروا بالمعروف و انهوا عن المنكر فيستجيب الله (سبحانه) لكم (1). او هم بالاست. هم پائين. در بيانات نوراني امام سجاد (ع). در ادعيه ديگر هم هست كه فرمود: هو دان ف ي علوّ ه . عال ف ي دنوّ ه(2). او هر جا باشيم.در هر حال باشيم.مي شنود و مي بيند! اگر يك چيز نامتناهي بود. همه جا حضور دارد.
راههاي بهره مندي از لطف خاص اله
انسان دو تا راه دارد كه با خدا راه اختصاصي باز كند. يا بايد بالا برود. خودش را برساند آنجا كه جاي سمع خاص است. جاي نگاه مخصوص است. يا آنقدر طيّب و طاهر باشد كه لطف الهي تنزّل كند و او بشود ميزبان خداي سبحان. دو تا راه دارد. به نحو مان عه الخلوّ به اصطلاح كه جمع را شايد. اگر كسي از نظر علم و عمل صالح بالا رفت؛ به آن (عال). به مقام عالي رسيد نظير دنا فتدلّي (3)؛ آنجا گفتگوي خاص دارد. حرف مخصوص دارد. نگاه مخصوص نصيبش مي شود. نظر مخصوص. كلام مخصوص. استجابت مخصوص بهره اش مي شود. اگر به آن حد نرسيد كه بشود دنا فتدلّي؛ لكن قلب وارسته داشت. دل شكسته داشت براساس: أنا ع ند المنكس ره قلوبهم(4)؛او مهماندار و ميزبان خداست.
ميهماني و ميزباني خداي سبحان
چون ذات أقدس له برابر اين حديث قدسي فرمود : من در كنار دلشكسته ام، دلي كه هيچ چيز در آن نيست. فقط ا نكسار است و درخواست لطف الهي. پس اگر كسي دل شكسته بود. خدا آنجا حضور دارد يا نه ؟! چون انسان دل شكسته وقتي گفت : يا الله. درست مي گويد! ماها كه دعا مي كنيم. از يك سمت مقاممان را در نظر مي گيريم؛ قدرتمان را. مالمان را. فرزندمان را. جاه مان را. حيثيّت اجتماعي مان را؛ همه اينها را در نظر مي گيريم. مي گوئيم : خدايا ! مشكل ما را حل كن. اين مي شود دهمي يا يازدهمي. امّا آن كسي كه هيچ پناهگاهي ندارد. وقتي گفت : خدا. يعني خدا ! فرمود : انسان يا بايد به آن حد برسد كه باور كند از غير او كاري ساخته نيست. يا بايد بالا بيايد : دنا فتدلّي بشود و اين دو، قابل جمع است. بعضي ها هم، در مقام تنزّل ميزبان لطف خدا بودند. هم، در مقام صعود مهمان لطف خدا بودند؛ چون ما با فعل خدا كار داريم. ذات خدا كه در دسترس احدي نيست.
شرايط استجابت دعا

اين را وجود مبارك حضرت امير فرمود : شما مي توانيد بالا بيائيد. اين راهها باز است! اين راه را شما عمداً با دست خودتان بستيد.اگر چنانچه با تقوا بوديد. عملتان صالح بود. قلب هايتان خالص بود. امر به معروف كرديد. نهي از منكر كرديد؛ نه گفتيد : به من چه. نه اگر به شما كسي نصيحت و امر به معروف كرد؛ گفتيد : به تو چه! اگر امر به معروف كرديم. نهي از منكر كرديم. باطن و درون را اصلاح كرديم؛ آنگاه بالا مي رويم. همانطوري كه در مسائل فقهي يك مطلقي است. يك مقيّد؛ يك عامي است. يك خاص؛ تخصيص عام است. تقييد مطلق است؛ در ادعيه و اخلاق هم به شرح ايضاً. اگر ذات أقدس له فرمود : ادعوني استجب لكم(5)؛ اين مطلق مقيّدات دارد. اين عام مخصّ صات دارد. شرائطي دارد. كجا استجابت مي كند ؟ اين دعا را خدا در چه مقطعي استجابت مي كند ؟ فرمود: شما حرف هايتان را به ما برسانيد. ما دعايتان را مستجاب مي كنيم.
همانطوري كه انسان از ذات أقدس له دو جور نگاه تحويل گرفت. دو جور شنيدن تحويل گرفت؛ يك شنيدن فيزيكي. يك شنيدن متافيزيكي؛ يك نگاه طبيعي. يك نگاه فرا طبيعي و خدا دو تا نگاه دارد. دو تا شنيدن دارد؛ ما هم دو جور ناله و گريه داريم. دو جور دعا داريم. يك دعا و ناله و گريه طبيعي كه آن خيلي سهل است و يك دعا و ناله فرا طبيعي كه آن سهل نيست و براي آن بايد خيلي طيّب و طاهر بود.
اجابت دعا در پرتو طهارت روح
كسي كه با دهان غيبت كرده. با دهان بد گفته. با دهن دشنام و لعن گفته، اين دهاني كه مرتب باز شد و جوك گفت و خنديد و خنداند. آن طهارت را ندارد كه از اين دهان حرف بگذرد ! رسول گرامي (ص) فرمود : طهّ روا افواهكم فنّها طرق القرآن(6). مگر شما نمي خواهيد از اين دهان، قرآن بيرون بيايد ؟ اين را آلوده نكنيد.حضرت امير (ع) در نهج البلاغه به پسرش گفت : مبادا در جلسه اي كه نشستي. حرفي بزني كه ديگران بخندند ! اگر مي خواهند بخندند. ديگران بگويند و بخندند؛ نه اينكه تو حرفي بزني و بخنداني !
نقش طهارت « دهان» در اجابت دعا و تأثير سخن
فرمود : اين دهان اگر بخواهد به جائي برسد. بايد اين كانال، پاك باشد. نه غذاي شبهه ناك برود. نه حرف مشتبه بيرون بيايد؛ اين كانال را بگذاريد پاك باشد: طهّ روا افواهكم فنّها طرق القرآن. مگر اين كتابي كه: لا يمسّه لا المطهّرون (7)، از هر دهان و زبان و قلمي كه بگذرد اثر مي گذارد ؟! فرمود شما اين كار را انجام بدهيد. اگر كسي خداي ناكرده غذاي شبهه ناك خورد. اين دهان آلوده شد. حالا شما از لوله آلوده وقتي آب كوثر هم رد كنيد. بالأخره آلوده مي شود! شما اگر آب را تصفيه كرديد. تلاش و كوشش كرديد. از چشمه زلال گرفتيد؛ امّا از اين مسير آلوده كه مي گذرد. آلوده مي شود! فرمود : طهّ روا افواهكم فنّها طرق القرآن. نفرمود : دندانتان را پاك كنيد كه خيال كردند اين ناظر به مسواك كردن است. مسواك حسابش جداست؛ هم ثواب دارد. هم كار بهداشتي است. هم همه ما موظّفيم مسواك بكنيم.فرمود : طهّ روا افواهكم، دهان را پاك كنيد. دهان، هم از آن حرف در مي آيد هم.غذا عبور مي كند.
فرمود : اگر نفس نامحرم را بشنويد. آلوده شديد. اگر يك زني خود را معطّر كند: ايّما ا مرأه تعطّرت فمرّت علي قوم ليجد ر يحها فهي زانيه(8). اين شامّه اينطور است. آن دهان اينطور است؛ نفس را استشمام بكند. آنطور است؛ بو را استشمام بكند. آن طور است. اگر ما بخواهيم به جائي برسيم كه با دعاي ما يك كشوري زنده بشود؛ بايد طبق توصيه علي (ع) عمل كنيم.

ــــــــــــــــــــ
(1) بحار الأنوار/ 90/ 377
(2)صحيفه سّجاديه (ع)/ دعاي 47
(3) نجم/ 8
(4) منيه المريد/ 123
(5) غافر/ 60
(6) مستدرك الوسائل/ 1/ 368
(7) واقعه/ 79
(8) مجموعه ورام/ 1/ 28