بسمه تعالی

خانه دوست کجاست؟...

واقعا حق با کیه؟ کدوم نظریه گره از کار بشر وا میکنه؟

کار خوب و اخلاقی و پسندیده که انجام آن مایه سعادت انسان است عبارتست از:

سقراط: کسب معرفت (سقراط به مقوله عمل توجهی ندارد زیرا معتقد است هر کسی به هر مطلبی عرفت راستین پیدا کند حتما به آن عمل هم میکند. لذا کسب معرفت جهت رسیدن به سعادت ابدی کافی است. این نظریه از کشش های منفی درون انسان غافل است. نفس و هوای آن اگر تزکیه نشود مانع عمل به معارف است.) 1

افلاطون: معرفت به مثال خیر و زیبائی مطلق جهت پیشرفت حقیقی شخصیت انسان و پرورش صحیح نفس او (رابطه مستقیم بین معرفت به زیبائی و کار اخلاقی) 2

ارسطو: اعتدال عقل و شهوت و عاطفه. (این نظریه در صورت عمل نمودن به آن انسان را تا سر حد ملائکه بالا میبرد، اما انسان بسیار بالاتر از این حرفاست و اصلا فلسفه خلقت او به خاطر مسائلی است که ملائکه فاقد آنست و این نظریه در آن مسائل ساکت است.) 3

اپیکور: رسیدن به لذت جسمانی. (و لو باعث ضرر رساندن به دیگری یا تباهی جان و روح خود شخص شود.) 4

زنون و رواقیان: هماهنگی با طبیعت ونظام عالم. (این نظریه شاید در عالم طبیعت و وجود مادی انسان کارساز باشد ولی چون انسان وجودی الهی مادی است و دارای مراتبی از قبیل بدن،فکر،عقل،قلب و روح و سر...لذا در مراتب دیگر وجود انسان برنامه ای ندارد.) 5

مسیحیان: کار عاطفی همراه با محبت. (پس اگر دیدی کسی به کسی ظلم میکند ظالم را مؤاخذه نکن و غضب را که یکی از عطیه های الهی است _اما در جای خودش برای اصلاح امور عالم_ بمیران.) 6

برخی فلاسفه قرون وسطی: پشیمانی قلبی، اعتراف به گناه، جبران مافات. (اما برای آینده چه باید کرد؟ چه کنیم دیگر گناهی به بار نیاید تا محتاج جبرانی باشد این نظریه حرفی ندارد.) 7

هیوم: هر کاری که احساس خوبی نسبت به آن دارید، (و لو عقل آن را ناپسند شمارد. پس ه م ج ن س بازی را اگر دوست داشته باشی برایت خوب است و اخلاقی است و باعث شد و سعادت توست...)8

راسل: هر کاری که منفعت انسان در آن است. (و لو انجام آن به ضرر موجود دیگری باشد.) 9

برخی از فلاسفه اسلامی: هر کاری که ذاتا خوب و اخلاقی است و عقل این خوبی ذاتی را درک میکند. 10

برخی دیگر از فلاسفه اسلامی: هر کاری که خدای متعال به آن امر نموده است و انجام آن موجب کسب رضای اوست. 11

برخی دیگر از فلاسفه: هر کاری که زیباست و عقل زیبائی آن را درک میکند. (این نظر که با نظر افلاطون متفاوت است، تعریف جامعی از زیبائی و راه تشخیص آن ندارد لذا کارساز یست زیرا ممکن است کسی به خاطر خراب نمودن فطرت الهی خود و بیماریهای روانی و قلبی، گناه زشت و ناپسند «زنا» را زیبا بشمارد...) 12

برخی رجال سیاسی: هر کاری که مصلحت یک کشور در انجام آن باشد. (ولو هزاران نفر در هیروشیما و .... از بین بروند.)

یکی از فیلسوفان معاصر: کار خوب و اخلاقی همان است که در فطرت انسان نهادینه شده یا به او الهام میشود. 13

...و اوحينا اليهم فعل الخيرات؛ ما کار خیر را به مردم الهام کردیم.
(سوره انبياء آيه 73)

...فالهمها فجورها و تقويها؛ سپس فجور نفس و تقوی آن را به او الهام نمود. (سوره‌ شمس آیه 8)

این پست رو نوشتم چون احساس میکنم هر کی هر کاری میکنه یه توجیهی براش داره و فکر میکنه کارش درسته، شاید اگه معیار صحیح و غلط بودن مشخص میشد اینهمه اشتباهات تو رفتارها و عملها رخ نمیداد...


منابع :1. فردریک کاپلستون. تاریخ فلسفه، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، جلد1 قسمت اول
2. همان
3. همان
4. مبانی اخلاق در فلسفه غرب و در فلسفه اسلامی. حسن معلمی ص31
5. همان
6. مقاله رحمت الله علی رحیمی پیرامون فلسفه اخلاق
7. مبانی اخلاق در فلسفه غرب و در فلسفه اسلامی. حسن معلمی ص44
8. همان ص71
9. همان ص117
10. بیست گفتار ص39
11. همان
12. دائره المعارف طهور. نظر اسلام در مورد زیبائی و عشق
13. استاد مطهری.کتابهای تعلیم و تربیت و فلسفه اخلاق
منبع:
http://www.golbargeshabane.blogfa.com/post-94.aspx