قطعه ای از نصایج شهید به یکی از دوستانش:
قدسی جان،
مامسلمان دندانپزشک هستیم نه دندانپزشک مسلمان

مامسلمان دندانپزشک هستیم نه دندانپزشک مسلمان