آخرین مناجات آخرین مناجات شهید باباییشهید باباییآخرین مناجات شهید بابایی

جمعه 15 مردادماه 1366 ـ عید قربان ـ كابین جنگنده:

ـ خدایا، تو شاهدی كه هر كاری می‌كنم،

تنها برای تو و سرافرازی مسلمین است.
ـ پرواز كن، پرواز كن،
امروز روز امتحان بزرگ اسماعیل است.


آخرین مناجات شهید بابایی


جمعه 15 مردادماه 1366 ـ عید قربان ـ كابین جنگنده:
ـ خدایا، تو شاهدی كه هر كاری می‌كنم، تنها برای تو و سرافرازی مسلمین است.
ـ پرواز كن، پرواز كن، امروز روز امتحان بزرگ اسماعیل است.
و چند لحظه بعد از یك حماسه:
ـ مُسلم سلامت می‌كند یا حسین!
و آخرین كلام:
ـ اللهم لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك.


منبع : امتداد
تنظیم : فرهنگ پایداری تبیان

آخرین مناجات شهید بابایی