امام علي (ع) فرمودند:
اختيار كردم از كتب آسماني دوازده آيه را و روزي سه بار بدانها نگاه مي‌كنم.
1. اي فرزند آدم، تا سلطنت من باقي است از هيچ صاحب قدرتي نترس كه سلطنت من هميشگي است .
2. تا خزانه من پر است در غم روزي مباش و بدان كه گنجينه من هرگز خالي نمي‌شود .
3. قسم به حق من بر تو كه تو را دوست ميدارم تو نيز دوست من باش .
4. به كسي جز من دل مبند، زيرا منم كه به تو نزديك بوده و خواسته‌هاي تو را برمي آورم .
5. همه چيز را براي تو و تو را براي عبادت آفريدم .
6. تو را از خاك آفريدم خسته نشدم، چگونه روزي رسانيدن به تو مرا خسته مي‌كند .
7. براي خاطر خود بر من خشم ميگيري ؟ آيا مي‌شود به خاطر من بر نفست خشمگين شوي ؟
8. آنكه تو را ميخواهد بخاطر خودش ميخواهد، من تو را براي خودت ميخواهم، از من فرار مكن .
9. براي من است بر تو واجباتي و براي توست بر من معايشي، تو تخلف ميكني ولي در كار من تخلف راه ندارد .
10. من كه امروز عبادت فردا را از تو نمي‌خواهم تو نيز روزي فردا را از من مخواه .
11. اگر از آنچه نصيب تو است راضي باشي، آسوده و پسنديده خواهي بود اگر غير از اين باشد دنيا را بر تو چيره خواهم كرد؛ چون درندگان بيابان راه‌روي و به نصيب رسي، اما خودت را بي‌اجر كرده‌اي.
12. همچنانكه در حضور شهرياران مي‌ايستي در عبادت من بايست، اگر تو مرا نمي‌بيني من تو را مي‌بينم.

جلوه گل عندليبان را غزل خوان مي‌كند/ از غم، گل بلبل شوريده افغان مي‌كند