وصيت‌نامه *شهید علیرضا کاظمیان*وصيت‌نامه *شهید علیرضا کاظمیان*وصيت‌نامه *شهید علیرضا کاظمیان*

وصيت‌نامه شهید علیرضا کاظمیان

«...عزيزانم تقوي خدا را پيشه کنيد، ذکر خدا را فراموش نکنيد و هميشه به ياد او باشيد که يادش آرامش‌بخش و حيات آفرين است.

قرآن را دريابيد و عترت را که در زمان ما اين دو بسيار غريب‌اند، عزيزانم به دستور الهي عمل کنيد و قرآن را الگوي خود قرار دهيد و زندگي ائمه را ، مبادا اعمال خود را با قرآن توجيه نماييد.

تنها وسيله نجات چنگ زدن به ريسمان الهي يعني کتاب و سنت است، راستي را پيشه کنيد و هرگز دروغ نگوييد، علماي اسلام را تنها نگذاريد که تنها گذاشتن آن‌ها تنها گذاشتن اسلام است.

از مرگ در راه خدا نهراسيد بدانيد که اين دنيا دار قرار نيست اينجا منزلگاه است نه مقصد.

هرچه مي‌توانيد با عمل نيک توشه براي آخرتتان ذخيره کنيد....».

منبع:پرونده شهيد در مديريت فرهنگي دانشگاه تبریز

وصيت‌نامه *شهید علیرضا کاظمیان*