صفحه 1 از 2 12 آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: بخشی از تناقضات موجود در کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان

 1. #1

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۷
  نوشته
  492
  مورد تشکر
  569 پست
  حضور
  1 روز 14 ساعت 38 دقیقه
  دریافت
  10
  آپلود
  0
  گالری
  1

  مطلب بخشی از تناقضات موجود در کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان
  مسیحیان و یهودیان میگویند که کتابشان دست نخورده و کاملا صحیح است. مقاله ای که در پی میاید بخش از یک مقاله است که آنرا ترجمه کرده ام.

  به نظر شما با این همه تناقض باز هم میتوان گفت کتاب مقدس تحریف نشده است؟

 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۷
  نوشته
  492
  مورد تشکر
  569 پست
  حضور
  1 روز 14 ساعت 38 دقیقه
  دریافت
  10
  آپلود
  0
  گالری
  1

  مطلب بخشی از تناقضات کتاب مقدس
  بخش اول:

  101 Contradictions in the Bible:
  ۱۰۱تناقض در کتاب مقدس
  101 Clear Contradictions in the Bible
  Shabir Ally
  گردآوری:شبیر عالی
  ترجمه: مسلمان ایرانی
  1. Who incited David to count the fighting men of Israel?
  • God did (2 Samuel 24: 1)
  • Satan did (I Chronicles 2 1:1)
  1.چه کسی داود را واداشت تا مردان جنگی اسرائیل را بشمارد؟
  · خدا(دوم سموئیل1:24)
  · شیطان(اول تواریخ ایام1:21)
  2. In that count how many fighting men were found in Israel?
  • Eight hundred thousand(2 Samuel 24:9)
  • One million, one hundred thousand (I Chronicles 21:5)
  2.در آن شمارش چند مرد جنگی در اسرائیل یافت شدند؟
  · هشتصدهزار(دوم سموئیل9:24)
  · یک میلیون و صدهزار(اول تواریخ ایام 5:21)
  3. How many fighting men were found in Judah?
  • Five hundred thousand (2 Samuel 24:9)
  • Four hundred and seventy thousand (I Chronicles 21:5)
  3.چند مرد چنگی در یهودا بودند؟
  · پانصدهزار(دوم سموئیل9:24)
  · چهارصد و هفتاد هزار (اول تواریخ ایام 5:21)
  4. God sent his prophet to threaten David with how many years of famine?
  • Seven (2 Samuel 24:13)
  • Three (I Chronicles 21:12)
  4.خدا فرستادۀ خود را به سوی داود فرستاد تا او را از چند سال قحطی خبر دهد؟
  · هفت (دوم سموئیل:13:24)
  · سه (اول تواریخ:2112)
  5. How old was Ahaziah when he began to rule over Jerusalem?
  • Twenty-two (2 Kings 8:26)
  • Forty-two (2 Chronicles 22:2)
  5.اخزیا در چند سالگی به حاکمیت اورشلیم رسید؟
  · بیست و دو(دوم پادشاهان8:26)
  • چهل و دو(دوم تواریخ22)
  6. How old was Jehoiachin when he became king of Jerusalem?
  • Eighteen (2 Kings 24:8)
  • Eight (2 Chronicles 36:9)
  6. یهویاقیم وقتی به پادشاهی اورشلیم رسید چند سال سن داشت؟
  · هجده(دوم پادشاهان8:24)
  • هشت (دوم تواریخ9:36)
  7. How long did he rule over Jerusalem?
  • Three months (2 Kings 24:8)
  • Three months and ten days (2 Chronicles 36:9)
  7.او چه مدت بر اورشلیم حکومت کرد؟
  · سه سال(دوم پادشاهان8:24)
  • سه سال و ده روز(دوم تواریخ9:36)
  8. The chief of the mighty men of David lifted up his spear and killed how many men at one time?
  • Eight hundred (2 Samuel 23:8)
  • Three hundred (I Chronicles 11: 11)
  8.فرماندۀ مردان نیرومند داود نیزۀ خویش را برداشت و چند نفر را همزمان کشت؟
  · هشتصد(دوم سموئیل8:23)
  • سیصد(اول تواریخ11:11)
  9. When did David bring the Ark of the Covenant to Jerusalem? Before defeating the Philistines or after?
  • After (2 Samuel 5 and 6)
  • Before (I Chronicles 13 and 14)
  9. داود کی صندوقچۀ عهد را به اورشلیم آورد؟ پیش از شکست دادن فلسطینیها یا بعد از آن؟(دوستان توجه کنید که مترجم محترم عهد عتیق واژۀ philistines را که به معنای انسان هرز و بیفرهنگ است به فلسطینی(paletinian) ترجمه کرده است!)
  · بعد(دوم سموئیل 5 و 6)
  • قبل(اول تواریخ 13 و 14)
  10. How many pairs of clean animals did God tell Noah to take into the Ark?
  • Two (Genesis 6:19, 20)
  • Seven (Genesis 7:2). But despite this last instruction only two pairs went into the ark (Genesis 7:8-9)
  10.خدا به نوح گفت چند جفت از حیوانات پاک را داخل کشتی قرار دهد؟
  · دو(پیدایش19:6و20)
  · هفت(پیدیش2:7) اما با این وجود فقط دو جفت وارد کشتی شدند!(پیدایش7: 9-8)
  البته این مورد بیشتر یک نقص در کتاب است تا تناقض زیرا نشانگر نافرمانی بیدلیل نوح است! جالب اینکه عمل خودسرانۀ نوح(!) در بخش دیگری عین فرمان خدا فرض شده است!

  11. When David defeated the King of Zobah, how many horsemen did he capture?
  • One thousand and seven hundred (2 Samuel 8:4)
  • Seven thousand (I Chronicles 18:4)
  11. وقتی داود، پادشاه موآبی ها را شکست داد چند سرباز سواره به اسیری گرفت؟
  · هزار و هفتصد (دوم سموئیل4:8)
  • هفت هزار(اول تواریخ4:18)
  12. How many stalls for horses did Solomon have?
  • Forty thousand (I Kings 4:26)
  • Four thousand (2 chronicles 9:25)
  12.سلیمان چند اصطبل برای اسبان داشت؟
  · چهل هزار(اول پادشاهان26:4)
  · چهارهزار(دوم تواریخ25:9)
  13. In what year of King Asa's reign did Baasha, King of Israel die?
  • Twenty-sixth year (I Kings 15:33 - 16:8)
  • Still alive in the thirty-sixth year (2 Chronicles 16:1)
  13.در سال چندم سلطنت آسا، بعشا پادشاه اسرائیل مرد؟
  · بیست و ششم(اول پادشاهان33:15 – 8:16)
  • تا سال سی و ششم زنده بود(دوم تواریخ1:16)
  14. How many overseers did Solomon appoint for the work of building the temple?
  • Three thousand six hundred (2 Chronicles 2:2)
  • Three thousand three hundred (I Kings 5:16)
  14. سلیمان چند سرکارگر برای کار ساختن معبد تعیین کرد؟
  · سه هزار و ششصد(دوم تواریخ2:2)
  · سه هزار و سیصد(اول پادشاهان16:5)
  15. Solomon built a facility containing how many baths?
  • Two thousand (1 Kings 7:26)
  • Over three thousand (2 Chronicles 4:5)
  15. دریاچه ای که سلیمان ساخت گنجایش چند بَت را داشت؟
  · دوهزار(اول پادشاهان26:7)
  • بیش از سه هزار(دوم تواریخ5:4)
  16. Of the Israelites who were freed from the Babylonian captivity, how many were the children of Pahrath-Moab?
  • Two thousand eight hundred and twelve (Ezra 2:6)
  • Two thousand eight hundred and eighteen (Nehemiah 7:11)
  16.از یهودیانی که از اسارت بابلیها آزاد شدند چند نفر از بنی قحت موآب بودند؟
  · دوهزار و هشتصد و دوازده(عزرا6:2)
  • دوهزار و هشتصد و هجده(نحمیا11:7)
  17. How many were the children of Zattu?
  • Nine hundred and forty-five (Ezra 2:8)
  • Eight hundred and forty-five (Nehemiah 7:13)
  17.چند نفر از بنی زنو بودند؟
  · نهصد و چهل و پنج(عزرا8:2)
  • هشتصد و چهل و پنج(نحمیا13:7)
  18. How many were the children of Azgad?
  • One thousand two hundred and twenty-two (Ezra 2:12)
  • Two thousand three hundred and twenty-two (Nehemiah 7:17)
  18.چند تن از بنی ازجد بودند؟
  · هزار دویست و بیست و دو(عزرا2 :12)
  • دو هزار و سیصد و بیست و دو(نحمیا17:7)
  19. How many were the children of Adin?
  • Four hundred and fifty-four (Ezra 2:15)
  • Six hundred and fifty-five (Nehemiah 7:20)
  19.از بنی عادین چند نفر بودند؟
  · چهارصد و پنجاه و چهار(عزرا15:2)
  • ششصد و پنجاه و پنج(نحمیا20:7)
  20. How many were the children of Hashum?
  • Two hundred and twenty-three (Ezra 2:19)
  • Three hundred and twenty-eight (Nehemiah 7:22)
  20.چند نفر از بنی حاشوم بودند؟
  · دویست و بیست و سه(عزرا19:2)
  · سیصد و بیست و هشت(نحمیا22:7)
  21. How many were the children of Bethel and Ai?
  • Two hundred and twenty-three (Ezra 2:28)
  • One hundred and twenty-three (Nehemiah 7:32)
  از فرزندان بین نیل و عای چند تن بودند؟
  · دویست و بیست و سه(عزرا28:2)
  • صد و بیست و سه(نحمیا32:7)
  22. Ezra 2:64 and Nehemiah 7:66 agree that the total number of the whole assembly was 42,360. Yet the numbers do not add up to anything close. The totals obtained from each book is as follows:
  • 29,818 (Ezra)
  • 31,089 (Nehemiah)
  22. کتاب عزرا64:2 و نحمیا 66:7 توافق دارند که تمامی جماعت با هم 42360 نفر بودند. تا زمانی که ارقام جمع نشده اند ههمه چیز نزدیک است. مجموعی که از هر دو کتاب به دست می اید چنین است:
  · 29818(عزرا)
  • 31089(نحمیا)
  23. How many singers accompanied the assembly?
  • Two hundred (Ezra 2:65)
  • Two hundred and forty-five (Nehemiah 7:67)
  23. خوانندگانی(!) که جماعت را همراهی میکردند چند نفر بودند؟
  · دویست(عزرا:65:2)
  • دویست و چهل و پنج(نحمیا67:7)
  24. What was the name of King Abijahs mother?
  • Michaiah, daughter of Uriel of Gibeah (2 Chronicles 13:2)
  • Maachah, daughter of Absalom (2 Chronicles 11:20) But Absalom had only one daughter whose name was Tamar (2 Samuel 14:27)
  24. نام مادر پادشاه ابیا، چه بود؟
  میکایا دختر اورینیل(دوم تواریخ13:2)
  معکه دختر آبشالوم(دوم تواریخ20:11)
  آبشالوم فقط یک دختر به نام تامار داشت(دوم سموئیل27:14)
  25. Did Joshua and the Israelites capture Jerusalem?
  • Yes (Joshua 10:23, 40)
  • No (Joshua 15:63)
  25. آیا یوشع و یهودیان(اسرائلیان) اورشلیم را گرفتند؟
  · بله(یوشع23:10 و 40)
  • خیر(یوشع53:15)


 3. تشکرها 3


 4. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۷
  نوشته
  492
  مورد تشکر
  569 پست
  حضور
  1 روز 14 ساعت 38 دقیقه
  دریافت
  10
  آپلود
  0
  گالری
  1

  مطلب بخشی از تناقضات کتاب مقدس
  ادامه:

  26. Who was the father of Joseph, husband of Mary?
  • Jacob (Matthew 1:16)
  • Hell (Luke 3:23)
  26. چه کسی پدر یوسف(جوزف) شوهر مریم بود؟
  · یعقوب(متی:16:1)
  • هالی(لوقا23:3)
  27. Jesus descended from which son of David?
  • Solomon (Matthew 1:6)
  • Nathan(Luke3:31)
  27. عیسی از نسل کدام پسر داود بود؟
  · سلیمان(متی1)
  • ناتان(لوقا31:3)
  28. Who was the father of Shealtiel?
  • Jechoniah (Matthew 1:12)
  • Neri (Luke 3:27)
  28.پدر سالتیئیل چه کسی بود؟
  · یکنیا(متی12:1)
  • نیری(لوقا27:3)
  29. Which son of Zerubbabel was an ancestor of Jesus Christ?
  • Abiud (Matthew 1: 13)
  • Rhesa (Luke 3:27) But the seven sons of Zerubbabel are as follows: i.Meshullam, ii. Hananiah, iii. Hashubah, iv. Ohel, v.Berechiah, vi. Hasadiah, viii. Jushabhesed (I Chronicles 3:19, 20). The names Abiud and Rhesa do not fit in anyway.
  29. کدام فرزند زروبابل از اجداد عیسی مسیح بود؟
  · ابیهود(متی13:1)
  • ریسا(لوقا27:3) اما هفت فرزند زروبابل عبارتند از: 1.مشلام، 2.حننیا، 3.حشوبه، 4.اهل، 5.برخیا، 6.حسدیا و 7.یوشب حسد(اول تواریخ19:3 و 20) دو اسم ابیهود و ریسا در بین این هفت اسم وجود ندارند!!
  30. Who was the father of Uzziah?
  • Joram (Matthew 1:8)
  • Amaziah (2 Chronicles 26:1)
  30.پدر عزیا چه کسی بود؟
  · یورام(متی8:1)
  • امصیا(دوم تواریخ1:26)
  31. Who was the father of Jechoniah?
  • Josiah (Matthew 1:11)
  • Jeholakim (I Chronicles 3:16)
  31.پدر یکنیا چه کسی بود؟
  · یوشیاه(متی11:1)
  • یهویاقیم(اول تواریخ16:3)
  32. How many generations were there from the Babylonian exile until Christ?
  • Matthew says fourteen (Matthew 1:17)
  • But a careful count of the generations reveals only thirteen (see Matthew 1: 12-16)
  33. از تبعید بابلی تا مسیح چند نسل وجود داشت؟
  · متی میگوید چهارده(متی17:1)
  · اما یک شمارش دقیق از نسلها میگوید سیزده(متی12-16:1)
  33. Who was the father of Shelah?
  • Cainan (Luke 3:35-36)
  • Arphaxad (Genesis 11: 12)
  33. پدر صالح چه کسی بود؟
  · قینان(لوقا3: 36-35)
  • ارفکشاد(پیدایش12:2)
  34. Was John the Baptist Elijah who was to come?
  • Yes (Matthew 11: 14, 17:10-13)
  • No (John 1:19-21)
  34.آیا یحیای تعمید دهند همان الیاس موعود است؟
  · بله(متی14:11 و17: 13-10)
  • خیر(یوحنا1: 21-19)
  35. Would Jesus inherit Davids throne?
  • Yes. So said the angel (Luke 1:32)
  • No, since he is a descendant of Jehoiakim (see Matthew 1: I 1, I Chronicles 3:16). And Jehoiakim was cursed by God so that none of his descendants can sit upon Davids throne (Jeremiah 36:30)
  35.آیا قرار بود تخت داود به عیسی عطا شود؟
  · بله، زیرا فرشته گفت(لوقا32:1)
  • خیر، زیرا او از نسل یهویاقیم بود(نگاه کنید به متی1:11 و اول تواریخ16:3) و یهویاقیم مورد لعن خدا بود پس هیچیک از فرزندانش نمیتوانستند بر تخت داود بنشینند(ارمیا30:36)
  36. Jesus rode into Jerusalem on how many animals?
  • One - a colt (Mark 11:7; cf Luke 19:3 5). And they brought the colt to Jesus and threw their garments on it; and he sat upon it.
  • Two - a colt and an ass(Matthew 21:7). They brought the ass,and the colt and put their garments on them and he sat thereon.
  36.عیسی با چند حیوان به سوی اورشلیم راند؟
  · یک، یک کره اسب(مرقس7:11 لوقا35:19) و انها کره اسب را برای عیسی آوردند و لباسهایشان را بر ان انداختند و عیسی بر آن سوار شد.
  • دو، یک گره اسب و یک الاغ(متی7:21) آنها کره اسب و الغ را آوردند و لباسهای خود را بر ان انداختند و عیسی بر آن نشست.
  37. How did Simon Peter find out that Jesus was the Christ?
  • By a revelation from heaven (Matthew 16:17)
  • His brother Andrew told him (John 1:41)
  37.شمعون پطروس چگونه فهمید که عیسی، همان مسیح است؟
  · با الهام بهشتی(متی17:16)
  • برادرش آندریاس به او گفت(یوحنا41:1)
  38. Where did Jesus first meet Simon Peter and Andrew?
  • By the sea of Galilee (Matthew 4:18-22)
  • On the banks of river Jordan (John 1:42). After that, Jesus decided to go to Galilee (John 1:43)
  38عیسی اولین بار کجا شمعون پطروس و آندریاس را ملاقات کرد؟
  · دریای جلیله(متی4: 22-18)
  • بر سواحل رود اردن(یوحنا42:1) بعد از آن عیسی تصمیم گرفت به جلیله برود(یوحنا43:1)
  39. When Jesus met Jairus was Jairus daughter already dead?
  • Yes. Matthew 9:18 quotes him as saying, My daughter has just died.
  • No. Mark 5:23 quotes him as saying, My little daughter is at the point of death.
  39. عیسی وقتی یانیریوس را دید دختر یانریوس مرده بود؟
  · بله، متی18:9 نقل میکند که او گفت دخترم مرده است.
  • خیر،مرقس23:5 نقل میکند که گفت دخترم در حال مرگ است.
  40. Did Jesus allow his disciples to keep a staff on their journey?
  • Yes (Mark 6:8)
  • No (Matthew 10:9; Luke 9:3)
  40. آیا عیسی به مریدانش اجازه داد در مسافرت کفش بپا کنند؟
  · بله(مرقس8:6)
  • خیر(متی10:10 و لوقا3:9)
  41. Did Herod think that Jesus was John the Baptist?
  • Yes (Matthew 14:2; Mark 6:16)
  • No (Luke 9:9)
  41.آیا هرودیس فکر میکرد که عیسی، یحیای تعمیددهنده است؟
  · بله(متی2:14)
  • خیر(لوقا9:9)
  42. Did John the Baptist recognize Jesus before his baptism?
  • Yes (Matthew 3:13-14)
  • No (John 1:32,33)
  42.آیا یحیای تعمیددهنده، عیسی را پیش از تعمیدش، شناخت؟
  · بله(متی3: 14-13)
  • خیر(یوحنا1: 32,33)
  43. Did John the Baptist recognize Jesus after his baptism?
  • Yes (John 1:32, 33)
  • No (Matthew 11:2)
  43.آیا یوحنای تعمیددهنده عیسی را بعد از تعمیدش شناخت؟
  · بله(یوحنا 32,33)
  • خیر(متی2:11)
  44. According to the Gospel of John, what did Jesus say about bearing his own witness?
  • If I bear witness to myself, my testimony is not true (John 5:3 1)
  • Even if I do bear witness to myself, my testimony is true (John 8:14)
  44. بر اساس انجیل یوحنا، عیسی در مورد شهادت دادن بخودش چه گفت؟
  · اگر من دربارۀ خودم شهادت بدهم شهادت من اعتباری نخواهد داشت(یوحنا31:5)
  • من حتی بر خودم شهادت بدهم شهادتم معتبر است(یوحنا14:8)
  45. When Jesus entered Jerusalem did he cleanse the temple that same day?
  • Yes (Matthew 21:12)
  • No. He went into the temple and looked around, but since it was very late he did nothing. Instead, he went to Bethany to spend the night and returned the next morning to cleanse the temple (Mark I 1:1- 17)
  45.آیا وقتی عیسی وارد اورشلیم شد، در همان روز معبد را پاک کرد؟
  · بله(متی12:21)
  • خیر. او به دخال معبد رفت و به اطراف نگاه مرد اما از آنجایی که خیلی دیر بود کاری نکرد. در عوض او به بیت عنیا رفت و شب را گذراند و روز بعد معبد را پاک کرد(مرقس11: 17-1)
  46. The Gospels say that Jesus cursed a fig tree. Did the tree wither at once?
  • Yes. (Matthew 21:19)
  • No. It withered overnight (Mark II: 20)
  46.اناجیل میگویند، عیسی یک درخت انجیر را نفرین کرد. آیا درخت فوری یکمرتبه شد؟
  · بله(متی19:21)
  • خیر، در مدت یک شب پژمرده شد.(مرقس20:11)
  47. Did Judas kiss Jesus?
  • Yes (Matthew 26:48-50)
  • No. Judas could not get close enough to Jesus to kiss him (John 18:3-12)
  47.آیا یهودا، عیسی را بوسید؟
  · بله(متی26: 50-48)
  • خیر، یهودا نتوانست به اندازۀ کافی به عیسی نزدیک شود تا او را ببوسد.(یوحنا18: 12-3)
  48. What did Jesus say about Peters denial?
  • The cock will not crow till you have denied me three times (John 13:38)
  • Before the cock crows twice you will deny me three times (Mark 14:30) . When the cock crowed once, the three denials were not yet complete (see Mark 14:72). Therefore prediction (a) failed.
  48.عیسی در رد پطروس چه گفت؟
  · پیش از بانگ خروس سه مرتبه منرا انکار میکنی(یوحنا38:13)
  • پیش از آنکه خروس دو بار بخواند منرا انکار میکنی (مرقس30:14 و نیز 72:14)
  49. Did Jesus bear his own cross?
  • Yes (John 19:17)
  • No (Matthew 27:31-32)
  49.آیا عیسی خود صلیب را حمل کرد؟
  · بله(یوحنا17:19)
  • خیر(متی27: 32-31)
  50. Did Jesus die before the curtain of the temple was torn?
  • Yes (Matthew 27:50-51; Mark 15:37-38)
  • No. After the curtain was torn, then Jesus crying with a loud voice, said, Father, into thy hands I commit my spirit! And having said this he breathed his last (Luke 23:45-46)
  50.آیا عیسی پیش از پاره شدن پردۀ معبد مرد؟
  · بله(متی27: 51-50 ؛ مرقس15: 38-37)
  • خیر. پس از پاره شدن پرده، عیسی با صدایی بلند گفت «ای پدر! روح خود را به دستهای تو میسپارم» و مرد(لوقا:23: 46-45)


 5. تشکرها 3


 6. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۷
  نوشته
  492
  مورد تشکر
  569 پست
  حضور
  1 روز 14 ساعت 38 دقیقه
  دریافت
  10
  آپلود
  0
  گالری
  1

  بخشی از تناقضات کتاب مقدس
  ادامه:

  51. Did Jesus say anything secretly?
  • No. I have said nothing secretly (John 18:20)
  • Yes. He did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples he explained everything (Mark 4:34). The disciples asked him Why do you speak to them in parables? He said, To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given (Matthew 13: 1 0-11)
  51.عیسی مخفیانه ای گفت؟
  · خیر. به کسی مخفیانه چیزی نگفته ام.(یوحنا20:18)
  • بله. او به زبان داستان و مثل مردم را تعلیم میداد ولی وقتی با شاگردانش تنها میشد معنی تمام انها را به ایشان میگفت(مرقس34:4) شاگردان از او پرسیدند که چرا همیشه داستانهایی میگویی که درکش مشکل است.او گفت قدرت درک اسرار ملکوت خدا فقط به شما اعطا شده است.(متی13: 11-10)
  52. Where was Jesus at the sixth hour on the day of the crucifixion?
  • On the cross (Mark 15:23)
  • In Pilates court (John 19:14)
  52. عیسی در ششمین ساعت روز به صلیب کشیدنش کجا بود؟
  · بر روی صلیب(مرقس23:15)
  • در دادگاه پیلاطوس(یوحنا14:19)
  53. The gospels say that two thieves were crucified along with Jesus. Did both thieves mock Jesus?
  • Yes (Mark 15:32)
  • No. One of them mocked Jesus, the other defended Jesus (Luke 23:43)
  53.اناجیل میگویند دو دزد را با عیسی به صلیب کشیدند. آیا هر دو دزد عیسی را مسخره میکردند؟
  · بله(مرقس32:15)
  • خیر. یکی عیسی را مسخره میکرد، دیگری از عیسی حمایت میکرد(لوقا43:23)
  54. Did Jesus ascend to Paradise the same day of the crucifixion?
  • Yes. He said to the thief who defended him, Today you will be with me in Paradise (Luke 23:43)
  • No. He said to Mary Magdelene two days later, I have not yet ascended to the Father (John 20:17)
  54.آیا عیسی در همان روز مصلوب شدن به بهشت صعود کرد؟
  · بله. او به دزدی که از او حمایت میکرد، گفت امروز تو با من در بهشت خواهی بود.
  • خیر.او دو روز بعد به مریم گفت هنوز نزد پدرم به بالا نرفته ام(یوحنا17:20)
  55. When Paul was on the road to Damascus he saw a light and heard a voice. Did those who were with him hear the voice?
  • Yes (Acts9:7)
  • No (Acts22:9)
  55. زمانی که شانول در راه دمشق بود، او یک نور دید و صدایی شنید،آیا کسانی که با او بودند هم صدا را شنیدند؟
  · بله(اعمال رسولان7:9)
  • خیر(اعمال رسولان9:22)
  56. When Paul saw the light he fell to the ground. Did his traveling companions also fall to the ground?
  • Yes (Acts 26:14)
  • No (Acts 9:7)
  56.وقتی شانول نور را دید به به زمین افتاد آیا همسفران او نیز به زمین افتادند؟
  · بله(اعمال پیامبران14:26)
  • خیر(اعمال رسولان7:9)
  57. Did the voice spell out on the spot what Pauls duties were to be?
  • Yes (Acts 26:16-18)
  • No. The voice commanded Paul to go into the city of Damascus and there he will be told what he must do. (Acts9:7;22: 10)
  57.آیا صدا به شانول گفت که موظف است چه بگوید؟
  · بله(اعمال رسولان:26: 18-16)
  • خیر.صدا به شانول دستور داد به شهر دمشق برود و در آنجا او انچه باید بگوید میگوید.(اعمال رسولان7:9 , 10:22)
  58. When the Israelites dwelt in Shittin they committed adultery with the daughters of Moab. God struck them with a plague. How many people died in that plague?
  • Twenty-four thousand (Numbers 25:1 and 9)
  • Twenty-three thousand (I Corinthians 10:8)
  58. وقتی اسرائیلیان در شطیم ساکن شدند، با دختران موآب زنا کردند. خداوند آنها را دچار وبا کرد. چند نفر از این وبا مردند؟
  · بیست و چهار هزار(اعداد1:25و 9)
  • بیست و سه هزار(اول قرنتیان8:10)
  59. How many members of the house of Jacob came to Egypt?
  • Seventy souls (Genesis 4 & 27)
  • Seventy-five souls (Acts 7:14)
  59.چند نفر از اعضای خانۀ اسحاق به مصر آمدند؟
  · هفتاد دعوت(پیدایش 4 و 27)
  • هفتاد و پنج دعوت(اعمال رسولان14:7)
  60. What did Judas do with the blood money he received for betraying Jesus?
  • He bought a field (Acts 1: 18)
  • He threw all of it into the temple and went away. The priests could not put the blood money into the temple treasury, so they used it to buy a field to bury strangers (Matthew 27:5)
  60.یهودا با پول خونی که از خیانت به عیسی گرفته بود چه کرد؟
  · یک مزرعه خرید(اعمال رسولان18:1)
  • پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد، پس آنها از پول برای خریدن زمینی که در ان غریبان را دفن کنند استفاده کردند.(متی5:27)
  61. How did Judas die?
  • After he threw the money into the temple he went away and hanged himself (Matthew 27:5)
  • After he bought the field with the price of his evil deed he fell headlong and burst open in the middle and all his bowels gushed out (Acts 1:18)
  61. یهودا چگونه مرد؟
  · پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود(متی5:27)
  • او با پولی که از بابت اجرت شرارت خود دریافت نمود قطعه زمینی خرید و درآن با سر سقوط کرد و از میان پاره شد و تمام روده هایش بیرون ریخت(اعمال رسولان18:1)
  62. Why is the field called Field of Blood?
  • Because the priests bought it with the blood money (Matthew 27:8)
  • Because of the bloody death of Judas therein (Acts 1:19)
  62. چرا مزرعه(زمین)، مزرعۀ خون نامیده شد؟
  · زیرا روحانیان آن را با پول خونبها خریدند(متی8:27)
  • زیرا مرگ خونین یهودا در انجا بود(اعمال رسولان19:1)
  63. Who is a ransom for whom?
  • The Son of Man came...to give his life as a ransom for many (Mark 10:45). Christ Jesus who gave himself as a ransom for all... (I Timothy 2:5-6)
  • The wicked is a ransom for the righteous, and the faithless for the upright (Proverbs 21:18)
  63.چه کسی جان خود را در راه کفاره فدا کرد؟
  · چون پسر انسان نیامده است تا مخدوم شود بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد(مرقس45:10)عیسی مسیحکه جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد(اول تیموتاوس2: 6-5)
  • شريران‌ فديه‌ عادلان‌ مي‌شوند و خيانتكاران‌ به‌ عوض راستان(امثال18:21)
  64. Is the law of Moses useful?
  • Yes. All scripture is... profitable... (2 Timothy 3:16)
  • No. . . . A former commandment is set aside because of its weakness and uselessness... (Hebrews 7:18)
  64.آیا قانون موسی مفید است؟
  · بله.تمام کتاب مقدس...مفید است...(دوم تیموتاوس16:3)
  • خیر. پس قانون اولیه به این علت که بی اثر و بی فایده بود لغو گردید(نامه به عبرانیان18:7)
  65. What was the exact wording on the cross?
  • This is Jesus the King of the Jews (Matthew 27:37)
  • The King of the Jews (Mark 15:26)
  • This is the King of the Jews (Luke 23:38)
  • Jesus of Nazareth, the King of the Jews (John 19:19)
  65.بالای صلیب عیسی چه نوشته بودند؟
  · این است عیسی پادشاه یهود(متی37:27)
  · پادشاه یهود(مرقس26:15)
  · این است پادشاه یهود(لوقا38:23)
  • عیسای ناصری پادشاه یهود(یوحنا19:19)
  66. Did Herod want to kill John the Baptist?
  • Yes (Matthew 14:5)
  • No. It was Herodias, the wife of Herod who wanted to kill him. But Herod knew that he was a righteous man and kept him safe (Mark 6:20)
  66.آیا هرودیس یحیای تعمید کننده را کشت؟
  · بله(متی5:14)
  • خیر. هرودیا،همسر هرودیسمیخواست او را بکشد ولی هرودیس میدانست که او مرد مقدسی است و از او حمایت میکرد(مرقس20:6)
  67. Who was the tenth disciple of Jesus in the list of twelve?
  • Thaddaeus (Matthew 10: 1-4; Mark 3:13 -19)
  • Judas son of James is the corresponding name in Lukes gospel (Luke 6:12-16)
  67.در لیست دوازدهگانه نام دهمین شاگرد عیسی چه بود؟
  · تدّی(متی10: 4-1؛ مرقس3: 19-13)
  • یهودا پسر یعقوب.بنا بر اسامی نوشته شده در انجیل لوقا(لوقا6: 16-12)
  68. Jesus saw a man sitat the tax collectors office and called him to be his disciple. What was his name?
  • Matthew (Matthew 9:9)
  • Levi (Mark 2:14; Luke 5:27)
  68.عیسی در مسیر خود مرد باجگیری را دید که در محل وصول باج و خراج نشسته بود و به او گفت که پیرو او شود.نام او چه بود؟
  · متی(متی9:9)
  • لاوی(مرقس14:2 ؛ لوقا27:5)
  69. Was Jesus crucified on the daytime before the Passover meal or the daytime after?
  • After (Mark 14:12-17)
  • Before. Before the feast of the Passover (John 1) Judas went out at night (John 13:30). The other disciples thought he was going out to buy supplies to prepare for the Passover meal (John 13:29). When Jesus was arrested, the Jews did not enter Pilates judgment hail because they wanted to stay clean to eat the Passover (John 18:28). When the judgment was pronounced against Jesus, it was about the sixth hour on the day of Preparation for the Passover (John 19:14)
  69.عیسی در روز قبل از عید پسح مصلوب شد یا روز بعد آن؟
  · بعد(مرقس14: 17-12)
  • قبل. قبل از جشن عید پسح(یوحنا1) یهودا شب بیرون رفت(یوحنا30:13) سایر مریدان گمان کردند که او برتی خرید تدارکات جشن پسح بیرون میرود(یوحنا29:13) زمانی که عیسی توقیف شد، یهودیان وارد کاخ نشدند که نجس نشوند تا بتوانند در مراسم عید پسح شرکت کنند.(یوحنا28:18) زمانی که داوری بر ضد عیسی به قطعیت رسید، ششمین ساعت از روز تدارک جشن پسح بود.(یوحن14:19)
  70. Did Jesus pray to The Father to prevent the crucifixion?
  • Yes. (Matthew 26:39; Mark 14:36; Luke 22:42)
  • No. (John 12:27)
  70.عیسی برای ممانعت از مصلوب شدن از پدر خواهش کرد؟
  · بله(متی39:26 ؛ مرقس36:14 ؛ لوقا42:22)
  • خیر(یوحنا27:12)
  71. In the gospels which say that Jesus prayed to avoid the cross, how many times did he move away from his disciples to pray?
  • Three (Matthew 26:36-46 and Mark 14:32-42)
  • One. No opening is left for another two times. (Luke 22:39-46)
  71.در اناجیلی که میگویند عیسی برای اجتناب از صلیب دعا کرد، چند مرتبه او از بین مریدانش بیرون امد تا دعا کند؟
  · سه(متی26: 46-36)
  • یک. اشاره به دومرتبه دیگر دندارد.(لوقا22: 46-39)
  72. Matthew and Mark agree that Jesus went away and prayed three times. What were the words of the second prayer?
  • Mark does not give the words but he says that the words were the same as the first prayer (Mark 14:3 9)
  • Matthew gives us the words, and we can see that they are not the same as in the first (Matthew 26:42)
  72. متی و مرقس هر دو میگویند عیسی سه مرتبه، بیرون رفت و دعا کرد. عبارات مرتبۀ دوم چه بود؟
  · مرقس عباراتات را نمی آورد ولی میگوید کلمات با کلمات مرتبۀ اول یکسان بود(مرقس39:14)
  • متی عبارات را میگوید و میتوانیم ببینیم که با دعای اول یکسان نیست.(متی42:26)
  73. What did the centurion say when Jesus dies?
  • Certainly this man was innocent (Luke 23:47)
  • Truly this man was the Son of God (Mark 15:39)
  73.افسر رومی وقتی عیسی مرد چه گفت؟
  · بدرستی که این مرد بیگناه بود(لوقا47:23)
  • بدرستی که این مرد فرزند خدا بود(مرقس39:15)
  74. When Jesus said My God, my God, why hast thou forsaken Me ? in what language did he speak?
  • Hebrew: the words are Eloi, Eloi ..(Matthew 27:46)
  • Aramaic: the words are Eloi, Eloi .. (Mark 15:34)
  74. زمانی که عیسی گفت خدای من خدای من، چرا مرا ترک میکنی؟ به چه زبانی سخن میگفت؟
  · عبری:حرفها عبارت بودند ازالوی الوی ...(متی46:27)
  • آرامی:حرفها عبارت بودند ازالوی الوی ...(مرقس34:15)
  75. According to the gospels, what were the last words of Jesus before he died?
  • Father, into thy hands I commit my spirit! (Luke 23:46)
  • "It is finished" (John 19:30)
  75.بر اساس اناجیل، آخرین کلمات عیسی پیش از مرگ چه بودند؟
  · پدر روح خود را به دستهای تو میسپارم(لوقا46:23)
  • تمام شد(یوحنا30:19) 7. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۷
  نوشته
  492
  مورد تشکر
  569 پست
  حضور
  1 روز 14 ساعت 38 دقیقه
  دریافت
  10
  آپلود
  0
  گالری
  1

  مطلب بخشی از تناقضات کتاب مقدس
  بخش آخر:


  76. When Jesus entered Capernaum he healed the slave of a centurion. Did the centurion come personally to request Jesus for this?
  • Yes (Matthew 8:5)
  • No. He sent some elders of the Jews and his friends (Luke 7:3,6)
  76.وقتی عیسی وارد کفرناحوم شد غلام افسر رومی را شفا داد.آیا افسر شخصا برای درخواست اینکار پیش عیسی رفت؟
  · بله(متی5:8)
  • خیر. او چند تن از بزرگان یهود را به همراه دوستش فرستاد(لوقا3:7 ,6)
  77.
  • Adam was told that if and when he eats the forbidden fruit he would die the same day (Genesis 2:17)
  • Adam ate the fruit and went on to live to a ripe old age of 930 years (Genesis 5:5)
  77.
  · به آدم گفته شده بود اگر میوۀ ممنوعه را بخورد در همان روز خواهد مرد(پیدایش17:2)
  • آدم میوه را خورد و به زندگی تا زمان پیری در سن 930 سالگی ادامه داد!(پیدایش5:5)
  78.
  • God decided that the life-span of humans will be limited to 120 years (Genesis 6:3)
  • Many people born after that lived longer than 120. Arpachshad lived 438 years. His son Shelah lived 433 years. His son Eber lived 464 years, etc. (Genesis 11:12-16)
  78.
  · خداوند تصمیم گرفت عمر بشر را به 120 سال محدود کند(پیدایش3:6)
  • بسیاری از مردم بعد از ان متولد شدند که بیش از 120 سال عمر کردند. ارفکشاد 438 سال زندگی کرد. پسرش شالح(صالح؟) 433 سال زندگی کرد.پسرش عابر 464 سال زندگی کرد ... (پیدایش11: 16-12)
  79. Apart from Jesus did anyone else ascend to heaven?
  • No (John 3:13)
  • Yes. And Elijah went up by a whirlwind into heaven (2 Kings 2:11)
  79. به غیر از عیسی کسی دیگری هم به بهشت صعود کرده است؟
  · خیر(یوحنا13:3)
  • بله. ایلیا با یک گردباد به بهشت صعود کرد.(دوم پادشاهان11:2)
  80. Who was high priest when David went into the house of God and ate the consecrated bread?
  • Abiathar (Mark 2:26)
  • Ahimelech, the father of Abiathar (I Samuel 1:1; 22:20)
  80. وقتی داود به خانۀ خدا رفت و نان مقدس را خورد کاهن اعظم چه کسی بود؟
  · ابیاتار(مرقس26:2)
  • اخیملک، پدر ابیاتار(دوم سموئیل1:1؛ 20:22)
  81. Was Jesus body wrapped in spices before burial in accordance with Jewish burial customs?
  • Yes and his female disciples witnessed his burial (John 19:39-40)
  • No. Jesus was simply wrapped in a linen shroud. Then the women bought and prepared spices so that they may go and anoint him [Jesus) (Mark 16: 1)
  81.آیا جنازۀ عیسی را بر طبق مراسم تدفین یهود،در پارچۀ کتانی و داروهای معطر پیچیدند؟
  · بله و شاگردان مؤنثش شاهر تدفین بودند(یوحنا19: 40-39)
  • خیر، عیسی به سادگی در نخهای کفن پیچیده شد سپس زنان روغن مالی کردن بدن او داروهای معطر خریدند.(مرقس1:16)
  82. When did the women buy the spices?
  • After the Sabbath was past (Mark 16:1)
  • Before the Sabbath. The women prepared spices and ointments. Then, on the Sabbath they rested according to the commandment (Luke 23:55 to 24:1)
  82.چه زمانی زنان داروهای معطر را خریدند؟
  · پس از پایان روز شنبه(سبت)(مرقس1:16)
  • پیش از شنبه. زنان ادویه و روغن مهیا کردند سپس در روز شنبه بر طبق دستور خدا آرام گرفتند(لوقا55:23 تا 1:24)
  83. At what time of day did the women visit the tomb?
  • Toward the dawn (Matthew 28: 1)
  • When the sun had risen (Mark 16:2)
  83. در چه زمانی زنان به زیارت قبر رفتند؟
  · سپیده دم (متی1:28)
  • بعد از طلوع آفتاب(مرقس2:16)
  84. What was the purpose for which the women went to the tomb?
  • To anoint Jesus body with spices (Mark 16: 1; Luke 23:55 to 24: 1)
  • To see the tomb. Nothing about spices here (Matthew 28: 1)
  • For no specified reason. In this gospel the wrapping with spices had been done before the Sabbath (John 20: 1)
  84.هدف زنانی که به مقبره رفتند چه بود؟
  · برای روغن مالی کردن بدن عیسی با داروهای خوشبو(مرقس1:16 ؛ لوقا55:23 تا 1:24)
  · برای دیدن مقبره.چیزی در مورد ادویه اینجا نیامده است(متی1:28)
  • بدون دلیل خاص. در این انجیل پیش از شنبه پیچیدن در پارچۀ کتانی با ادویه پیش از شنبه انجام شده است(یوحنا1:20)
  85. A large stone was placed at the entrance of the tomb. Where was the stone when the women arrived?
  • They saw that the stone was Rolled back (Mark 16:4) They found the stone rolled away from the tomb (Luke 24:2) They saw that the stone had been taken away from the tomb (John 20:1)
  • As the women approached, an angel descended from heaven, rolled away the stone, and conversed with the women. Matthew made the women witness the spectacular rolling away of the stone (Matthew 28:1-6)
  85.سنگ بزرگی بر مدخل مقبره قرار داشت.وقتی زنان رسیدند سنگ کجا بود؟
  · آنها دیدن که سنگ عقب رفته است(مرقس4:16)آنها دیدند که سنگ از سر قبر غلطانیده شده است(لوقا2:24) آنها دیدند سنگ جلوی قبر برداشته شده است(یوحنا1:20)
  • وقتی زنان نزدیم شدند یک فرشته از سوی بهشت، سنگ را به کناری غلطانیده و با زنان زنان سخن گفت.متی شهادت میدهد که زنان کنار رفتن سنگ را دیدند(متی28: 6-1)
  86. Did anyone tell the women what happened to Jesus body?
  • Yes. A young man in a white robe (Mark 16:5). Two men ... in dazzling apparel later described as angels (Luke 24:4 and 24:23). An angel - the one who rolled back the stone (Matthew 16:2). In each case the women were told that Jesus had risen from the dead (Matthew 28:7; Mark 16:6; Luke 24:5 footnote)
  • No. Mary met no one and returned saying, They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him (John 20:2)
  86.آیا کسی به زنان گفت که چه بر سر عیسی امده است؟
  · بله.مرد جوانی بالباس سفید(مرقس5:16) بعدا" دو مرد با لباس درخشنده ، دیدند که سخنان فرشتگان را شرح دادند(لوقا4:24و 24:23)یک فرشته-همان که سنگ را تکان داد(متی2:16)در هر مورد به زنان گفته شد که عیسی پس از مرگ صعود کرده است(متی7:28؛ مرقس6:16؛ لوقا5:24 تبصره)
  • خیر.مریم کسی را ندید و در حالی که میگفت «آنها خدا را به بیرون از مقبره بردند و ما نمیدانیم او را کجا گذاشته اند» برگشت (یوحنا2:20)
  87. When did Mary Magdelene first meet the resurrected Jesus? And how did she react?
  • Mary and the other women met Jesus on their way back from their first and only visit to the tomb. They took hold of his feet and worshipped him (Matthew 28:9)
  • On her second visit to the tomb Mary met Jesus just outside the tomb. When she saw Jesus she did not recognize him. She mistook him for the gardener. She still thinks that Jesus body is laid to rest somewhere and she demands to know where. But when Jesus said her name she at once recognized him and called him Teacher. Jesus said to her, Do not hold me... (John 20:11 to 17)
  87.مریم کی برای اولین بار عیسای زنده شده را دید؟ و عکس العملش چه بود؟
  · مریم و دیگر زنان عیسی را در حین برگشت از اولین و تنها دیدارشان از مقبره دیدند.آنها در مقابل او افتاده بر او سجده کردند(متی9:28)
  • مریم در دومین دیدارش از مقبره، عیسی را بیرون از مقبره دید.وقتی او عیسی را دید او را نشناخت. او را با باغبان اشتباه گرفت.او حتی فکر میکرد بدن عیسی رت بخ جایی برده اند و او میخواست بداند کجا. اما زمانی که عیسی نامش را گفت او فورا" او را شناخت و او را معلم خطاب کرد عیسی به او گفت به من دست نزن...(یوحنا11:20 تا 17)
  88. What was Jesus instruction for his disciples?
  • Tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me (Matthew 2 8: 10)
  • Go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God (John 20:17)
  88.راهنمایی عیسی برای شاگردانش چه بود؟
  · به برادران من بگوئید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید(متی10:28)
  · پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا میروم(یوحنا17:20)
  89. When did the disciples return to Galilee?
  • Immediately, because when they saw Jesus in Galilee some doubted (Matthew 28:17). This period of uncertainty should not persist
  • After at least 40 days. That evening the disciples were still in Jerusalem (Luke 24:3 3). Jesus appeared to them there and told them, stay in the city until you are clothed with power from on high (Luke 24:49). He was appearing to them during forty days (Acts 1:3), and charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise ... (Acts 1:4)
  89.شاگردان چه موقع به جلیله برگشتند؟
  · بیدرنگ، زیرا آنها دیدند که عیسی به جلیله رفته است هر چند با شک.(متی17:28) این دوره از شک و تردید نباید پافشاری شود.
  • بعد از حداقل 40 روز.آنروز سرشب شاگردان هنوز در اورشلیم بودند(لوقا33:24) عیسی بر ایشان ظاهر شد و بدانها گفت تاوقتی که به قدرت از اعلی آراسته شوید در شهر بمانید(لوقا49:24) او در مدت چهل روز بارها بر ایشان ظاهر شد(اعمال رسولان3:1) و آنها را تشویق کرد اورشلیم را ترک نکنند بلکه منتظر وعده باشند(اعمال رسولان4:1)
  90. To whom did the Midianites sell Joseph?
  • To the Ishmaelites (Genesis 37:28)
  • To Potiphar, an officer of Pharaoh (Genesis 37:36)
  90.مدیانیان، یوسف را به چه کسی فروختند؟
  · به اسماعیلیان(پیدایش28:37)
  • به فوطیفار،که خواجۀ فرعون بود(پیدایش36:37)
  91. Who brought Joseph to Egypt?
  • The Ishmaelites bought Joseph and then took Joseph to Egypt (Genesis 37:28)
  • The Midianites had sold him in Egypt (Genesis 37:36)
  • Joseph said to his brothers I am your brother, Joseph, whom you sold into Egypt (Genesis 45:4)
  91.چه کسی یوسف را به مصر آورد؟
  · اسماعیلیان یوسف را خریدند و یوسف را به مصر آوردند(پیدایش28:37)
  · مدینیان او را در مصر (آورده و) فروختند(پیدایش36:37)
  • یوسف به برادرانش گفت کم برادرتان، یوسف، هستم همان کسی که در مر او را فروختید(پیدایش4:45)
  92. Does God change his mind?
  • Yes. The word of the Lord came to Samuel: I repent that I have made Saul King... (I Samuel 15:10 to 11)
  • No. God will not lie or repent; for he is not a man, that he should repent (I Samuel 15:29)
  Yes. And the Lord repented that he had made Saul King over Israel (I Samuel 15:35). Notice that the above three quotes are all from the same chapter of the same book! In addition, the Bible shows that God repented on several other occasions:
  i. The Lord was sorry that he made man (Genesis 6:6)
  I am sorry that I have made them (Genesis 6:7)
  ii. And the Lord repented of the evil which he thought to do to his people (Exodus 32:14).
  iii. (Lots of other such references).
  92.خدا فکرش را عوض میکند؟
  · بله. سخن خدا به سموئیل:« پشيمان شدم كه شاؤل را پادشاه ساختم زيرا از پيروي من برگشته، كلام مرا بجانياورده است»(اول سموئیل10:15و11)
  · خیر. خدا دروغ نمي گويد، و تغيير به ارادۀ خود نمي دهد زيرا او انسان نيست كه به ارادۀ خود تغيير دهد.(اول سموئیل29:15)
  بله،خداوندپشيمان شده بود كه شاؤل را بر اسرائيل پادشاه ساخته بود(اول سموئیل35:15)
  توجه کنید که سه مورد بالا سه نقل قول از یک قسمت از یک کتاب هستند! در مجموع کتاب مقدس نشان میدهد که خداوند در چند مورد دیگر نیز نظر خود را تغییر داده است:
  1. وخداوندپشيمان‌ شد كه‌ انسان‌ را بر زميـن‌ ساخته‌ بود، و در دل‌ خود محزون‌ گشت(پیدایش6:6) وخداوندگفـت‌: «انسـان‌ را كه‌ آفريـده‌ام‌، از روي‌ زمين‌محو سازم‌، انسان‌ و بهايم‌ و حشرات‌ و پرندگان‌ هوا را، چونكه‌ متأسف‌شدم‌ از ساختن‌ ایشان»(پیدایش7:6)
  2. پس‌خداونداز آن‌ بدي‌ كه‌ گفته‌ بود كه‌ به‌ قوم‌ خود برساند، رجوع فرمود(خروج14:32)
  3. و بسیاری از موارد مشابه!


  93. The Bible says that for each miracle Moses and Aaron demonstrated the magicians did the same by their secret arts. Then comes the following feat:
  • Moses and Aaron converted all the available water into blood (Exodus 7:20-21)
  • The magicians did the same (Exodus 7:22). This is impossible, since there would have been no water left to convert into blood.
  93.کتاب مقدس میگوید که هر معجزۀ موسی و هارون که ثابت میشد جادوگران مشابه آن را میاوردند سپس فتح نمایان آمد:
  · موسی و هارون هر چه آب در دسترس بود به خون تبدیل کردند(خروج7: 21-20)
  • جادوگران مشابه انرا انجام دادند!(خروج22:7) این ممکن نیست!چون دیگر آبی وجود نداشت تا بخواهد به خون تبدیل شود.
  94. Who killed Goliath?
  • David (I Samuel 17:23, 50)
  • Elhanan (2 Samuel 21:19)
  94.چه کسی جالوت را کشت؟
  · داود(اول سموئیل17: 23,50)
  • الحنان(دوم سموئیل19:21)
  95. Who killed Saul?
  • Saul took his own sword and fell upon it.... Thus Saul died... (I Samuel 31:4-6)
  • An Amalekite slew him (2 Samuel 1:1- 16)
  95.چه کسی شاول را کشت؟
  · شاول شمشیر خود را برداشته... شاول مرد(اول سموئیل31: 6-4)
  • یک عمالقه ای او را کشت(دوم سموئیل1: 16-1)
  96. Does every man sin?
  • Yes. There is no man who does not sin (I Kings 8:46; see also 2 Chronicles 6:36; Proverbs 20:9; Ecclesiastes 7:20; and I John 1:810)
  • No. True Christians cannot possibly sin, because they are the children of God. Every one who believes that Jesus is the Christ is a child of God.. (I John 5:1). We should be called children of God; and so we are (I John 3: 1). He who loves is born of God (I John 4:7). No one born of God commits sin; for Gods nature abides in him, and he cannot sin because he is born of God (I John 3:9). But, then again, Yes! If we say we have no sin we deceive ourselves, and the truth is not in us (I John 1:8)
  96.آیا هر کسی گناه میکند؟
  · بله. هیچکس نیست که گناه نکند(اول پادشاهان46:8؛ همچنین دوم تواریخ36:3؛ مثلها9:20؛ جامعه20:7؛ و اول یوحنا810:1)
  · خیر. مسیحیان واقعی به هیچ وجه نمیتوانند گناه کنند، زیرا آنها فرزندان خدا هستند. هز کس باور دارد که عیسی پسر خداست، فرزند خداست(اول یوحنا1:5) ما باید فرزندان خدا خوانده شویم و بنابراین چنین هستیم(اول یوحنا1:3) هر که محبت دارد فرزند خدا است(اول یوحنا7:4) هر که فرزند خدا است نمی تواند در گناه زندگی کند ، زیرا ذات الهی در او است و نمی تواند در گناه بسر برد ، زیرا خدا پدر اوست(اول یوحنا9:3)
  اما سپس وارونه، بله اگر بگوئیم که بی گناه هستیم خود را فریب می دهیم و از حقیقت دوریم.(اول یوحنا8:1)
  97. Who will bear whose burden?
  • Bear one anothers burdens, and so fulfill the law of Christ (Galatians 6:2)
  • Each man will have to bear his own load (Galatians 6:5)
  97. چه کسی باید بار چه کسی را حمل کند؟
  · بارهای یکدیگر را حمل کنید و به این طریق قانون مسیح را بجا خواهید آورد.(غلاطیان2:6)
  • هر کس باید متحمل بار خود باشد.(غلاطیان5:6)
  98. How many disciples did Jesus appear to after his resurrection?
  • Twelve (I Corinthians 15:5)
  • Eleven (Matthew 27:3-5 and Acts 1:9-26, see also Matthew 28:16; Mark 16:14 footnote; Luke 24:9; Luke 24:3 3)
  98. عیسی پس از رستاخیزش بر چند تن از شاگردان ظاهر شد؟
  · دوازده(اول قرنتیان5:15)
  · یازده(متی27: 5-3؛ و اعمال رسولان1: 26-9، همچنین نگاه کنید به متی16:28 تبصره؛ لوقا9:24؛ لوقا3:3)
  99. Where was Jesus three days after his baptism?
  • After his baptism, the spirit immediately drove him out into the wilderness. And he was in the wilderness forty days ... (Mark 1:12-13)
  • Next day after the baptism, Jesus selected two disciples. Second day: Jesus went to Galilee - two more disciples. Third day: Jesus was at a wedding feast in Cana in Galilee (see John 1:35; 1:43; 2:1-11)
  99.عیسی سه روز بعد از غسل تعمید را در کجا به سر برد؟
  · بعد از تعمید، فوراً روح خدا او را به بیابان برد. او مدت چهل روز در بیابان بود...(مرقس1: 13-12)
  • روز بعد از تعمید، عیسی دو شاگرد انتخاب کرد. روز دوم عیسی به حلیله رفت-د شاگرد بیشتر. روز سوم:عیسی در جشن عروسی در قانای جلیل حضور داشت(نگاه کنید به یوحنا35:1؛ 43:1 2: 11-1)
  100. Was baby Jesus life threatened in Jerusalem?
  • Yes, so Joseph fled with him to Egypt and stayed there until Herod died (Matthew 2:13-23)
  • No. The family fled nowhere. They calmly presented the child at the Jerusalem temple according to the Jewish customs and returned to Galilee (Luke 2:21-40)
  100.آیا زندگی کودکی عیسی در اورشلیم در خطر بود؟
  · بله، لذا یوسف او را به مصر فرار داد و تا زمان مرگ هرودیس در آنجا ماند(متی2: 23-13)
  • خیر خانواده به هیچ جایی نگریخت. آنها با آرامش کودک را،طبق سنت یهودیان، به معبد اورشلیم پیشکش کردند و به جلیله بازگشتند(لوقا2: 40-21)
  101. When Jesus walked on water how did the disciples respond?
  • They worshipped him, saying, Truly you are the Son of God (Matthew 14:33)
  • They were utterly astounded, for they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened (Mark 6:51-52)
  101.وقتی عیسی بر روی آب راه رفت شاگردان چگونه واکنش نشان دادند؟
  · به پای او افتاده میگفتند تو پسر خدایی(متی33:14)
  · کاملا" متحيّر و متعجّب‌ شدند، زيرا كه‌ معجزه‌ نان‌ را درك‌ نكـرده‌ بودند زيرا دل‌ ايشان‌ سخت‌ بود(مرقس6: 52-51)

  اگر ایرادی در ترجمه دیدید سریعا" به من اطلاع دهید

  منبع مقاله:
  http://www.answering-islam.com/101_bible_contradictions.htm 8. #6

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۷
  نوشته
  492
  مورد تشکر
  569 پست
  حضور
  1 روز 14 ساعت 38 دقیقه
  دریافت
  10
  آپلود
  0
  گالری
  1

  مطلب بخشی از تناقضات کتاب مقدس
  متاسفانه بخشهای انگلیسی به علت راستچین بودن به صورت نامناسب قرار گرفته اند کسانی که میخواهند متن انگلیسی را ببینند باید یا از روی منبع نگاه کنند یا از روی وب من آنرا ببینند.
  ویرایش توسط مسلمان ایرانی : ۱۳۸۷/۰۳/۰۶ در ساعت ۱۹:۳۱

 9. تشکر


 10. #7

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۷
  نوشته
  492
  مورد تشکر
  569 پست
  حضور
  1 روز 14 ساعت 38 دقیقه
  دریافت
  10
  آپلود
  0
  گالری
  1

  مطلب پاسخ به جوابیه های مسیحیون
  در عین حال مسیحیون هم پاسخهای جالب و :Ghash:داری به ما میدهند مثلا در مورد تناقضات عددی میگویند که این تناقضات در نسخۀ اصلی که به زبان عبری هست وجود ندارد! یعنی بروید اگر توانستید نسخۀ اصلی را گیر بیاورید ببینید تناقضی داره یا نه!!(البته اینو فقط برای تناقضات عددی میگن)

  ولی این یک سفسطه است. وقتی در تمام کتاب مقدسهای موجود این تناقضها وجود دارند حالا اگر در نسخۀ اصلی هم این تناقضات وجود داره این بدان معناست که این کتاب فاقد اعتباره و خودشون با این حرف بیشتر زیر سؤال میبرندش. مهم اینه که در کتابی که دست مسیحیون و یهودیون هست این تناقضات هست و چه بسا دهها خطای دیگر باشد بعد اینها ما را به یک نسخۀ نادیده حواله میدهند!! لابد اگر سراغ انرا بگیریم هم میگویند پوسیده و موریانه ها آنرا خورده اند!
  ویرایش توسط مسلمان ایرانی : ۱۳۸۷/۰۳/۰۶ در ساعت ۱۹:۳۲

 11. تشکر


 12. #8

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۷
  نوشته
  494
  مورد تشکر
  732 پست
  حضور
  31 دقیقه
  دریافت
  2
  آپلود
  0
  گالری
  0  مطلب بسيار جالبي بود. تشكر
  من توي يك فورم خارجي اينو مطرح كردم حتي يكي از كاربران اونجا كه يه آدم ملحد بود هم با من مخالفت كرد.

 13. #9

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۷
  نوشته
  492
  مورد تشکر
  569 پست
  حضور
  1 روز 14 ساعت 38 دقیقه
  دریافت
  10
  آپلود
  0
  گالری
  1

  مطلب جلوه ای از محبت مسیحیون
  نقل قول نوشته اصلی توسط Divine Love نمایش پست
  مطلب بسيار جالبي بود. تشكر
  من توي يك فورم خارجي اينو مطرح كردم حتي يكي از كاربران اونجا كه يه آدم ملحد بود هم با من مخالفت كرد.
  سلام. اتفاقا این ترجمۀ من که یک ماه پیش در وبلاگم قرار دادم به اطلاع یکی از پژوهشگران مسیحی که خیلی هم اسلامستیز تشریف دارند رسید که پاسخ ایشان خیلی جالب بود که به من فحشهای ... دادند!!(به جای پاسخ منطقی!)

  جالب است که مسیحیون هر جا مینشینند دم از محبت میزنند ولی در بحث تا کم میاورند به فحاشی، آنهم رکیکترینهایش پناه میبرند!!


  به امید ظهور

 14. تشکر


 15. #10

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۷
  نوشته
  494
  مورد تشکر
  732 پست
  حضور
  31 دقیقه
  دریافت
  2
  آپلود
  0
  گالری
  0  ولي خوب جالب اينه كه هيچ كس توي غرب چه مسيحي چه ملحد دوست ندارند اينو قبول كنند.

صفحه 1 از 2 12 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود