سلام
برادرم به پدرم سلام نمی کند و من می خواهم در جواب او دیگر به او(برادرم) سلام نکنم.