بسم الله الرحمن الرحيم
لینک دانلود مستند اربابان جعل
این مستند شامل پنج قسمت است :
  • قسمت نخست درباره جعل در تاریخ و... در اعصار گوناگون سخن می گوید
  • قسمت دوم درباره افسانه اسارت یهودیان در بابل و جعل های پیرامون آن
  • قسمت سوم درباره منشور کوروش و ترجمه ساختگی و نظرات دانشمندان پیرامون این لوح
  • قسمت چهارم درباره نظریه ذوالقرنین بودن کوروش است که این نظریه رابه نقدکشیده
  • قسمت پنجم درباره جشن ایرانی کشی پوریم خواهد بود ...
دانلود مستند اربابان جعل
قسمت دوم مستند اربابان جعل
(بررسی افسانه اسارت یهودیان در بابل)
دانلود مستقیم قسمت دوم اربابان جعل(پرشین گیگ)
دانلود قسمت دوم اربابان جعل(مدیا فایر)

قسمت سوم مستند اربابان جعل
(بررسی منشور حقوق بشر کوروش )
دانلود مستقیم قسمت سوم اربابان جعل(پرشین گیگ)
دانلود قسمت سوم اربابان جعل (مدیا فایر)