موانع پيشرفت اسلام
گزیده ای از برنامه ی تلویزیونی درس هایی از قرآن