چند تا سوال در مورد مهجوریت
1 چرا گفت رسول نگفت محمد یا احمد در حالی که در همین قرآن در مورد پیامبران دیگر از نام استفاده کرده است

2- از جواب ها معلوم است که مربوط به زمان حیات رسول نبوده است و مربوط به زمان بعد از رسول است از طرفی آیه عمومیت دارد و شامل همه قوم رسول است یعنی شامل حال همه مسلمانان و از جمله مسلمانان ایران و از ان جا که مردم عادی امیون و پیرو علما هستند پس منظور رسول الله علما می باشد .