1. بَعْْل؛ نام بتی که قوم الیاس می­پرستیدند. (صافات، آیه125)


2. جِبْت؛ نام یکی از بت­های قریش است. (نساء، آیه51)


3. سٌُواع؛ نام بتی که به شکل زنی زیبا ساخته شده بود.


4. نَسْر؛ نام بتی به شکل کرکس است.


5. یَعوق؛ نام بتی به شکل اسب است.


6. یَغوث؛ نام بتی به شکل اسب است و در لغت به معنای پناه دادن می­باشد. (نام این چهار بت در سوره نوح آیه23 آمده است.)


7. وَدّ؛ بتی است که به شکل زنی زیبا و با موهای افشانده ساخته شده و خدای دوستی و محبت بوده است.


8. عُزّی؛ از بت­های کفار قریش است که بین مکه و یمن زندگی می­کردند و خدای صبر بوده است.


9. لات؛ بتی که قبیله ثقیف می­پرستیدند و به شکل خورشید بوده است.


10. مَنات؛ بتی که قبیله خزرج، اوس و بنی­خراعه می­پرستیدند و به شکل زن و از سنگ بوده است. (نام این سه بت در سوره نجم آیه20 آمده است.)