روان شد اشک یاقوتی ز راه دیدگان اینک


ز عشق بی‌نشان آمد نشان بی‌نشان اینک
مولانا