(◐.̃◐) تخیل های بیش از حد در نوجوانی (◐.̃◐)
از آن جایی که نوجوان سرشار از انرژی و توانایی است، با هدفمند کردن فعالیتهای او و از بین بردن شکستهای مکرر و سرخوردگی و ایجاد رابطه دوستانه، او را در جهت استفاده از توانمندیها و شایستگی هایش هدایت کنید. تا به نحوه درستی از این توانایی ها استفاده کند. تا بتوانیم در جهت پرورش نسل متفکر پیش برویم.

زهرا خسروجردی

بخش خانواده ایرانی تبیان
(◐.̃◐) تخیل های بیش از حد در نوجوانی (◐.̃◐)