شهید دانشجو ، کسایی

وی تاکید فراوان بر رعایت بیت المال داشت و خودش بیشتر از دیگران رعایت می نمود .
در عمل به واجبات و مستحبات کوشا بود .
هنگام اذان در جای بلدی قرار می گرفت و با صدای دلنشین اذان ی گفت.
نماز را اول وقت و اغلب با جماعت اقامه می نمود .
همیشه با وضو بود و علی رغم ستگی کارهای سخت روزانه هیچ وقت نماز شب را ترک نمی کرد.
کم حرف می زد و غذای ساده و مختصری می خورد.
با جان و مال به جهاد برخاسته بود.