هیولای کیهانی

در اعماق کهکشان ابرماژلانی بزرگ، در فاصله ی 160،000 سال نوری از ما، یک هیولای کیهانی عظیم الجثه متولد شده است. حفره ی گشاد این توده ی گاز حدود 250 سال نوری گستردگی دارد و جریانی از ذرات پرجرم از درون آن به بیرون می وزد. آرواره های گازی در حال رشدش، پوسته های در حال گسترشی هستند که احتمالا از یک ابرنواختر قدیمی بجامانده اند و هنوز اشعه ی ایکس داغ تابش می کنند....

ولی این مخلوق دهان گشاد دقیقا چیست؟!
درست در منطقه ای که یک خوشه ی ستاره ای باز به نام NGC1929 مستقر است، یک سحابی پیچیده به نام «ابَرحباب ان 44» (N44 Superbubble) که در طول سالها، مورد توجه بسیاری از تلسکوپها و دانشمندان قرار گرفته است. این «اَبَرحباب» احتمالا با انفجار یکی از ستارگان پرجرم درون خوشه بوجود آمده است. این انفجار، یک سوراخ درونِ توده ی گازهای اطراف ایجاد نموده و باعث آشفتگی آن شده است. ولی هنوز دانشندان درباره ی چگونگی ایجاد آن اطمینان ندارند.
یک ستاره شناس به نام Phillip Massey می گوید: «زمانی که ما به سرعت گازها در این ابر گازی، توجه می کنیم ناسازگاری هایی بین اندازه ی حباب و سرعتهای تخمینی بادها می بینیم.»

در این منطقه چه چیزهایی پیدا می شود؟
ستارگان متغیر ولف-رایت، ستارگان پرجرم تکامل پیدا کرده، ابَرستاره های رده ی طیفی O، دوتایی های باجرم بالا و متغیرهای آبی درخشنده! اینها همگی از نوع ستارگان پرجرم هستند که بسیار سریع - ولی با فرایند فلز سازی متفاوت بادیگر ستارگان - ایجاد شده اند. باد و تابش اشعه ها از ستارگان داغ، جوان و درخشنده ی درون N44F، توده های گاز درون سحابی را برانگیخته می کند و باعث تابش آنها می شوند.
این فکر وجود دارد که ابَرحباب ها می توانند در مناطقی که توده های گاز به هم فشرده شده اند، عاملی برای ایجاد ستاره های جدید باشند.

منبع:
http://www.universetoday.com/
ترجمه:
ا.م.گمینی