جامعه مهدوی چگونه خواهد بود؟؟
جامعه مهدوی چگونه خواهد بود؟؟

انسانها همیشه در آرزوی رسیدن به جامعه ای هستند كه در آن، آسایش، رفاه، امنیت و خواسته های معقول وجود داشته و به آسانی به آن برسند، عدالت و برابری نیز خواسته آرمانی

دیگر انسان است.در نگرش قرآن، آفرینش و كیهان برای انسان و تأمین نیازهای مادی و معنوی اوست، از این روی عظمت انسان وقتی روشن می شود كه عظمت این هستی باز شناخته

شود. وقتی این رویكرد و نگرش در قرآن نسبت به انسان وجود دارد، باید هدفی مهم وغایتی بزرگ برای او در پیش روی باشد.

بعثت انبیای الهی را نیز می توان از عظمت انسان و اهمیت وجودی او شمرد كه خداوند او را بزرگ داشته و تكریم نموده (اسراء/70) و رسولانی از جانب خود برای آشنایی با زندگی درست

و راه راست در خدمت انسان قرار داده است. این انگیزه نیز از غایتی بزرگ برای انسان خبر می دهد. از این روی، انسان با تأمل در این امور، به تأمل در غایتی بزرگ می رسد كه آینده او را

تعیین می كند.


انسانها خواسته های مادی و معنوی بزرگی در فراروی خود دارند و این نیازهای انسان مراتبی دارد. انسان با تأمین نیازهای اولیه برای رسیدن به نیازهای عالی در حركت است. هرگاه

نیازهای انسان فراتر رود، به غایت مورد نظر نزدیك خواهد شد.


دانشمندان بزرگ برای رسیدن انسان به زمینه حركت به سوی تعالی و جامعه ای ایده آل برنامه و طرحهای علمی آرمانی ترتیب داده اند تا انسان ضمن رسیدن به نیازهای «ادنی» به

نیازهای «اعلی» توجه و متمركز شود. افلاطون نقشه «اتوپیا» برای انسانیت طرح می كند. ابونصر فارابی از «مدینه فاضله» سخن می گوید، توماس از «شهر آفتاب» می گوید، «مور» به

«بهشت زمینی» نوید می دهد، ماركس جامعه بی طبقه را برای آینده تاریخ پیش بینی می كند. رویكرد نخبگان بشری به سوی جامعه آرمانی و رسیدن به آن بوده و برای رسیدن به آن

طرحهای فراوانی ارائه داده اند. بنابراین انسان در هستی مقام و منزلتی دارد و رسیدن به غایت عالی برای او مهم بوده است، این خود نكته ای مهم است كه انسانها در كنار نیازهای

مادی، به یك ضرورت توجه خاص دارند و آن غایتمندی تاریخ است. هر كس بر اساس جهان بینی خود غایتی برای تاریخ پیش بینی نموده است.ادامه دارد...