(هتک حرمت در مدینه)

امام صادق(ع)می فرماییند:
(سفیانی در آخر الزمان سپاهی به مدینه می فرستد که آن را ویران می کنند و
قبر شریف (پیامبر اکرم(ص)) را منهدم کرده و حیواناتشان در مسجد النبی (ص)سرگین می اندازد!!!

منبع:یزدی حائری،شیخ علی،الزام الناصب،ج۲،ص۱۶۶؛سلیمان،کام ل،یوم الاخلاص،ص۷۰۱

حدیث آخر الزمان