چند توصيه از جرج برنارد شاو براي رهايي از گرداب سستي و رخوت‌ و براي به تحرك در آوردن نيروهاي راستين حيات، براي تحقق بخشيدن مقصود غايي و نهايي زندگي‌مان.توصیه هایی از برنارد شاوتوصیه هایی از برنارد شاو

  • هر چيزي را كه مايل نيستيد در زندگي‌‌تان متجلي شود از واژه‌نامه شخصي خود حذف كنيد. هر بار كه قصد داريد آه و فغان سر دهيد و از بخت بد، خستگي و ترس حرفي به ميان آوريد، لب از سخن فرو بنديد و سكوت اختيار كنيد.
  • با زيركي از مصاحبت و معاشرت با افرادي كه قصد دارند بار ناله و شكايت خود را بر دوش شما گذارند، خودداري كنيد.
  • با پيروي از طرح و برنامه‌اي تازه، شور و شوق را به زندگي‌تان فرا خوانيد و از استعدادهاي عظيم و كشف نشده خويش براي كمال و دگرگوني و يافتن معنايي ژرف‌تر در زندگي بهره‌مند شويد. از عادتهاي ناپسند و دلتنگ كننده‌اي كه تصويري ضعيف از شما بر ذهنتان منعكس مي‌كند دست بشوييد و از نسبت دادن صفات ضعيف و حقير به خودتان دست بردايد، به اطرافيانتان تفهيم كنيد كه ديگر مايل نيستيد چنين اوصافي را بپذيريد.
  • به جاي اينكه ناله و فغان سر دهيد، اهل عمل باشيد؛ بگذاريد وجود راستينتان لب به سخن بگشايد. (من جمله‌اي از آلبرت انيشتين را كه با برناردشاو معاصر بود بسيار دوست دارم. اين عبارت در قالب پوستري بر ديوار دفتر كارم نصب شده است). "روح هاي بزرگ همواره با مخالفت شديد ذهن‌هاي عادي و ميانه حال روبه‌رو هستند " شما يك روح بزرگ هستيد. پس به گونه‌اي كه شايسته و برازنده آن است زندگي كنيد.
  • خوش و سبكبار باشيد؛ هرچه بيشتر گشاده رو شويد، از صفت خودبرتربيني بيشتر فاصله مي‌گيريد و شادماني بيشتري را به زندگي‌تان فرا مي‌خوانيد.
  • ما بدون توجه به اين كه تا چه اندازه فكر مي‌كنيم بايد غمگين باشيم، آه بكشيم و گريه كنيم، نسبت به ميزان خنده و شادماني و سرخوشي زندگي‌مان اختيار تام داريم.