ثبت نام مسابقات قرآنی دانشجویان آغازشد

ثبت نام مسابقات قرآنی دانشجویان تا 20آذر ادامه دارد .که مرحله شهرستانی این مسابقات بهمن ماه،مسابقات استانی اسفند ماه ومسابقات کشوری اردیبهشت ماه برگزار می شود.