عمل کردن به دستورالعمل های عرفانی
یکی از عزیزان اهل علم محضر حضرت آیت الله بهجت می رسد و عرض میکند :" آقا! آیا می شود خودمان به دستوراتی که از بزرگان رسیده و در کتاب ها نوشته اند عمل کنیم، مثل کتاب "حسن دل" که راجب به دستورات سیر و سلوک مرحوم آیت الله بید آبادی است؟‌ "
آیا واقعا می شود کتاب هایی را که حاوی دستور العمل های بزرگان است بخوانیم و استفاده کنیم ؟
آقا جواب دادند :‌" مرحوم بید آبادی و بزرگان دیگر، برای اسلام بسیار زحمت کشیده اند ; ولی هرکدام از راه خاصی افراد را به سوی خدا میبردند، ولی من راهم این است که دستورالعمل ، فقط در یک چیز جمع شده و در یک کلمه خیلی کوچک، و آن ترک گناه است، تمام دستورات بعدا خودشان می آید"
ترک گناه حاوی تمام دستورالعملها
اکنون با توجه به پاسخ حضرت آقا، برای ما که واقعا میخاهیم از فرموده های ایشان استفاده کنیم این سوال پیش می آید که ترک گناه یعنی چه؟ چرا خضرت آقا در جواب میفرماید: کاری نکنید‌(گناه نکنید)؟
نباید فکر کنیم ترک گناه موضوع خیلی ساده ای است، گاهی هم خیلی مشکل است.
نکته دیگر اینکه تمام دستورالعمل هایی را که سراغشان می رویم خوشان بعد از ترک گناه می آیند، شما پرهیز کنید و گناه نکنید، دستورات می آیند، شکسیک ه توقا را راعایت کند مصداق این آیه خواهد شد (( وَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يجَْعَل لَّهُ مخَْرَجًا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتَسِب‏ ))‌ " آن کس که تقوا را رعایت کند، خداوند برایش راه نجاتی مقرر میفرماید و از آنجا که حساب نمیکرده است رزق او را عنایت میکند"
وقتی بحث "يَرْزُقْهُ" مطرح می شود، سریع نرویم به مادیات بچسبیم، اصل رزق که رزق کریم است درمورد معنویات است. همان کسی که جان انسان را آفری، میخاهد ما را تغذیه کند، انسانیت ما را که همان علم و معرفت است بارور کند.

ادامه دارم

منبع : کتاب پرده نشین (شرح کلمات عرفانی،اخلاقی خضرت آیت الله بهجت)